IN


Zajęcia z praktykami

4 grudnia 2018 r. studenci I roku Katedry Stosunków Międzynarodowych, w ramach przedmiotu demografia odbyli kolejne zajęcia z praktykami. Tym razem były to przedstawicielki Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie, pracujące na stanowiskach referendarzy: Joanna Łucka; Mirosława Banasiak, Edyta Lewandowska i Anna Dąbrowska.

W trakcie zajęć zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

- pierwsze prace statystyczne na ziemiach polskich;

- spisy statystyczne pod zaborami;

- powstanie Głównego Urzędu Statystycznego;

- pierwsze spisy powszechne w niepodległej Polsce;

- statystyka w okresie II wojny światowej;

- spis ludności w Generalnym Gubernatorstwie;

- spis ludności po II wojnie światowej;

- Powszechny Spis Rolny 2010: podstawy prawne, organizacja spisu;

- Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011: podstawy prawne, organizacja spisu;

- spis rolny jako źródło danych statystycznych.

            Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem środków audiowizualnych, połączone z pokazem najważniejszych dokumentów będących w dyspozycji Urzędu Statystycznego    Inicjatorem zajęć był dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie, wykładowca przedmiotu demografia.

06 grudzień 2018Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Maraton Pisania Listów

211 listów w obronie praw człowieka zostało napisanych w drugiej już edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty International zorganizowanej w Katedrze Stosunków Międzynarodowych PWSZ. Adresatami listów były władze 10 państw na świecie, w niedługiej przyszłości zostaną im dostarczone apele o przestrzeganie podstawowych praw.

Maraton Pisania Listów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbył się już po raz drugi i został zorganizowany w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu Organizacje międzynarodowe prowadzonego przez dr Magdalenę Kawę.

05 grudzień 2018Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Napisz list, uratuj życie!

Już po raz drugi społeczność akademicka PWSZ włącza się w Ogólnoświatową Akcję – Maraton Pisana Listów. W dniu 5 grudnia 2018 roku od godz. 13 w sali 206 Instytutu Neofilologii przy ul. Wojsławickiej 8b będzie można napisać list w obronie osób, których prawa są łamane.

Maraton Pisania listów to wydarzenie organizowane cyklicznie od 2001 roku, którego inicjatorem była warszawska grupa Amnesty International. Idea Maratonu jest prosta – ludzie na całym świecie spotykają się po to by pisać listy w obronie osób, których prawa człowieka nie są przestrzegane. Listy następnie wysyłane są do władz państw, odpowiedzialnych za te naruszenia. Akcja na na celu nagłaśnianie przypadków łamania praw człowieka i okazanie solidarności z osobami, które tego doświadczają.

Uczelnianą odsłonę Maratonu organizują studenci i studentki II roku stosunków międzynarodowych. To już druga edycja wydarzenia w PWSZ w Chełmie. W poprzednim roku udało się napisać 327 listów. Liczymy na pobicie zeszłorocznego rekordu!

Wydarzenie odbywa się w ramach ćwiczeń projektowych z przedmiotu Organizacje międzynarodowe prowadzonych przez dr Magdalenę Kawę.

Więcej informacji o Maratonie Pisania Listów i Amnesty International można przeczytać na stronie https://maraton.amnesty.org.pl/.

03 grudzień 2018IN CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsze studenckie seminarium naukowe za nami!

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia i śledzenia informacji o kolejnych działaniach Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych.

Seminarium „Polska Niepodległa – Kto o nią walczył?” odbyło się 5 grudnia 2018 roku. Autorką zdjęć jest Pani Yulija Mykytiuk.

06 grudzień 2018Katedra Stosunków Międzynarodowych CZYTAJ WIĘCEJ

Profesor Piotr Eberhard z uznaniem o monografii prof. Andrzeja Wawryniuka

W „Dziejach Najnowszych” Rocznik L - 2018, 2 (PL ISSN 0419-8824) wydawanych przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazał się artykuł profesora Piotra Eberharda z Warszawy, najwybitniejszego geopolityka polskiego, zajmującego się między innymi problematyką wschodniej granicy. Tytuł  artykułu -  Formowanie się wschodniej granicy po II wojnie światowej. P. Eberhard w swoim tekście wielokrotnie przywołuje monografię prof. Andrzeja Wawryniuka, naukowca Katedry Stosunków Międzynarodowych -  Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), wydaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, pisząc między innymi: „W odróżnieniu od rozgraniczenia polsko-białoruskiego tematyka związana z delimitacją granicy polsko-ukraińskiej doczekała się analizy naukowej i oceny merytorycznej. Dzięki obszernemu opracowaniu A.A. Wawryniuka, opublikowanemu w 2015 r., zawierającemu wyjątkowo bogatą dokumentację faktograficzną oraz ilustracje kartograficzne, problema­tyka ta jest w pełni wyjaśniona. Na podstawie tej książki można ukazać najważniejsze kwestie związane z wytyczeniem po 1945 r. granicy na odcinku polsko-ukraińskim. Autor wymienionego dzieła zaprezentował również mało znane fakty odniesione do wymiany terenów przygranicznych, jak i dalsze niezrealizowane projekty wymiany obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego”. (...)  “Niezrealizowane projekty zmiany granicy polsko-sowieckiej po II wojnie światowej nieznane były polskim geografom i historykom. Problematykę tę omówił w swojej książce A.A. Wawryniuk (Granica polsko-sowiecka...). Na podstawie tego cennego opracowania kwestia ta będzie zaprezentowana. Autor ten odkrył i skomentował dwie oryginalne rosyjskojęzyczne mapy archiwalne”.

Piotr Eberhard zauważył także inną publikację prof. A. Wawryniuka, o której napisał: “Skomplikowanym dziejom Medyki w latach 1944-1948 poświęcono odrębny artykuł: A.A. Wawryniuk. Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej a sprawa Medyki, „Rocznik Przemyski” 2012, t, XLVIII, s. 119-142”.

Powyższa ocena dokonana przez tak wybitnego naukowca jest uznaniem dorobku naukowego A. Wawryniuka pracującego w PWSZ w Chełmie,  która jest podstawowym miejscem pracy i która monografię wydała drukiem.

Profesorowi A. Wawryniukowi serdecznie gratulujemy.

05 grudzień 2018IN CZYTAJ WIĘCEJ

Bohaterowie polskiej niepodległości – studenckie seminarium naukowe

Kto stał za wizją niepodległej Polski? Kim byli pierwsi rządzący Polską po 123 latach rozbiorów? Co działo się w Chełmie w listopadzie 1918 roku? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas, pierwszego w tym roku akademickim, studenckiego seminarium naukowego.

Wydarzenie rozpocznie się 5 grudnia 2018 roku w auli Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie. Wystąpienie otwierające, pt. „Chełm u progu niepodległości” wygłosi mgr Zygmunt Gardziński. Następnie studentki II i III roku stosunków międzynarodowych wygłoszą referaty poświęcone takim osobom jak: Józef Piłsudski, Stefan „Grot” Rowecki, Jędrzej Moraczewski, Wincenty Witos i Ignacy Jan Paderewski.

Organizatorem seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, program i materiały graficzne opracowała Pani Olena Sydorova, przewodnicząca Koła w roku akademickim 2018/2019.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

03 grudzień 2018IN CZYTAJ WIĘCEJ

Uczelniany konkurs literacki

Instytut Neofilologii organizuje konkurs na napisanie najlepszego opowiadania dla wszystkich studentów I i II roku filologii angielskiej PWSZ w Chełmie. Prace należy składać w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii do 15 grudnia 2018 r., gdzie zostaną zakodowane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 stycznia 2019 r. Przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe dla dwóch najlepszych prac z każdego rocznika.

05 grudzień 2018IN CZYTAJ WIĘCEJ

Profesor Andrzej Wawryniuk recenzentem rozpraw doktorskich

20 listopada 2018 r. na Wydziałe Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Księżpolskiej na temat Prawne aspekty działania straży granicznej w latach 1918-1939. Promotorem rozprawy była dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, a jednym z recenzentów był dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie, Katedra Stosunków Międzynarodowych.

To druga rozprawa doktorska, w 2018 r. w której jako recenzent uczestniczył prof. A. Wawryniuk. Pierwsza odbyła się w17 maja 2018 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, kiedy to miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego - temat - Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu  Biała Podlaska w latach 1918-1939. Jej promotorem był prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku).

05 grudzień 2018IN CZYTAJ WIĘCEJ

V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – poezja Włodzimierza Wysockiego

27 listopada 2018 roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie odbył się V Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej. Impreza ta stała się już cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Slawistyki. Co roku konkurs dedykowany jest innej postaci literatury rosyjskiej, a tegoroczna edycja poświęcona została Włodzimierzowi Wysockiemu. Twórczość wielkiego barda wciąż cieszy się ogromną popularnością, bowiem na konkurs zgłosiło się 75 uczestników z 20 szkół Lubelszczyzny.

Lista Laureatów:

30 listopad 2018Katedra Slawistyki CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie