Leszek  2019.01.29 08:13

Spotkanie z PIP

W dniu 23 stycznia 2019 o godzinie 9:30 w auli PWSZ przy ulicy Wojsławickiej 8b odbyło się spotkanie pod hasłem „Pierwsza praca: szanse i zagrożenia” organizowane przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.  Głos zabrały p.o. dyrektora Instytutu dr Mirosława Kawecka i mgr Dorota Górnik. Prelekcję tytułową przeprowadził przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy nadinspektor Leszek Ostasz, który zwrócił szczególną uwagę na pułapki i problemy z jakimi spotykają się osoby wkraczające na rynek pracy. Informacje te skierowane do uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów dotyczyły poprawnego zatrudniania, nieuczciwych praktyk pracodawców a nawet niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi.

W imieniu Instytutu serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym w tym dyrekcji i przedstawicielom:

  • Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
  • Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie
  • Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie
  • IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
  • Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie.

Galeria:

 Leszek  2019.01.25 07:58

Współpraca Chełm – Lwów

W dniach 16-17 stycznia b.r. gościła w chełmskiej PWSZ delegacja Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” w składzie: prof. Yuriy Bobalo – Rektor Uniwersytetu, prof. Volodymyr Pavlysh I Prorektor, prof. Natalia Chkhray – Prorektor ds. Nauki oraz prof. Grygoriy Vaskiv z Katedry Elektrotechniki. Celem wizyty było zapoznanie się z bazą laboratoryjną wykorzystywaną do kształcenia na poziomie wyższym na kierunkach i specjalnościach technicznych (Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo i Elektrotechnika). Goście chełmskiej Uczelni z zainteresowaniem zapoznali się z programem kształcenia lotniczego, jakie od 10 lat prowadzone jest w Chełmie i pobliskich Depułtyczach Królewskich.

Szczególne wrażenie pozostawiła na przedstawicielach lwowskiego środowiska naukowego wizyta w nowoczesnych laboratoriach w Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Podczas oficjalnego spotkania delegacji obaj rektorzy – prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil i prof. dr n. tech. Yuriy Bobalo postanowili o zawarciu umowy o wzajemnej współpracy w zakresie: wymiany studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych, wspólnych publikacji naukowo-badawczych, szkolenia personelu oraz przygotowywania nowych programów naukowych.

Wizyta przedstawicieli Politechniki Lwowskiej została poprzedzona dwoma spotkaniami we lwowskiej uczelni przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na czele z Prorektorem PWSZ w Chełmie Senatorem RP prof. dr. hab. Józefem Zającem. Chełmska Uczelnia, w tym Katedra Budownictwa PWSZ w Chełmie współpracuje z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” od trzech lat. Dotyczy ona organizacji konferencji naukowej pt. „Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications”, która odbywa się corocznie w maju we Lwowie i Chełmie, poświęconej współczesnym problemom badań, ochrony i konserwacji historycznych fortyfikacji i zabytków architektury. Konferencji towarzyszy cykliczna publikacja wydawana w Chełmie i we Lwowie pod tym samym tytułem pod red. Mykoły Bevza i Zygmunta Gardzińskiego

Warto odnotować, że Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” jest obecnie  największą uczelnią na Ukrainie, która powstała w 1844 r. jako Akademia Techniczna i obecnie kształci ponad 35 tys. studentów. Uniwersytet ten posiada długie tradycje sięgające czasów austriackich i polskich. Z uniwersytetem związani byli m.in.: znany polski matematyk – Stefan Banach, Kazimierz Bartel – minister, Ignacy Mościcki – prezydent Polski.

 Leszek  2019.01.23 08:01

Sympozjum naukowe z okazji 627 rocznicy nadania miastu Chełm prawa miejskiego magdeburskiego

627 rocznica nadania prawa miejskiego magdeburskiego nie oznacza, że Chełm do 14 stycznia 1392 r. nie był miastem. Jest bezdyskusyjne, że korzystał z nadanego prawa, które otrzymał w momencie lokacji. W zależności od założyciela mogło to być prawo ziemskie zwane dworskim, prawo szlacheckie, książęce, królewskie, kościelne czy w szerszym zakresie prawo polskie. Dziś trudno określić, z jakich pierwotnie przywilejów korzystał gród nad Uherką.

Sympozjum poświecone tej tematyce odbyło się 14 stycznia 2019 r., a o jego przeprowadzeniu zdecydowały: chęć poznanie przez studentów historii polskiego miasta Chełm i jego wielokulturowość oraz fakt, że tego typu dysputy należy przeprowadzać na pierwszym roku studiów – w myśl polskiego przysłowia „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Ważnym argumentem  sympozjum był fakt, że do jego współorganizacji włączyli się studenci Uniwersytetu III Wieku, oraz to, że z inicjatywy studenta I roku Jakuba Borocha, w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, powstał STUDENCKI KLUB PASJONATÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ, w którym już pracują: Jakub Boroch, Krzysztof Kapyś, Karol Polewiak, Rafał Śmiech, Michał Stanisławski, Amanda Jeleń, Magda Karwat, Olha Tsiura i Katarzyna Murak. To właśnie oni zdecydowali o tematyce sympozjum, argumentując, że „Chcemy poznawać ziemię chełmską, by nie była dla nas obca ta część Polski, w której przyszło nam pracować, studiować, a być może  pozostać na stałe”.

Czytaj więcej:

 Leszek  2019.01.22 14:01

Legia Akademicka w PWSZ w Chełmie - II edycja

21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Czytaj więcej:

 Leszek  2019.01.21 11:45

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski – wykład otwarty

16 stycznia 2019 r. gościem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie był gen. Waldemar Skrzypczak. Wygłosił on prelekcję na temat współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski z uwzględnieniem aktualnej sytuacji geopolitycznej. W wypełnionej po brzegi auli zgromadziło się środowisko akademickie, młodzież szkół ponadpodstawowych z klas mundurowych, nauczyciele oraz goście. Generał Skrzypczak zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia potencjału militarnego Polski, obrony cywilnej, ale również edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczył Senator RP prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. Józef Zając. Organizatorem spotkania była Katedra Nauk o Bezpieczeństwie oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm.

Galeria: