Kontakt

Dział Pomocy Materialnej Studentom
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.202
tel. +48 82 562 06 20

 

 

Akademik
22-100 Chełm
ul. Nowy Świat 3
tel. +48 82 562 06 00

 

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC
Ogólne
Ogólne zasady przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej określa Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Załącznik 1 - Regulamin.
Kryteria
Miejsce w Domu Studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Komisja zgodnie z podziałem miejsc. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Komisja uwzględnia poniższe kryteria:
 • odległość od miejsca zamieszkania studenta do PWSZ w Chełmie,
 • dochód miesięczny netto przypadający na jednego członka rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • szczególną sytuację studenta (niepełnosprawność studenta),
Dokumenty
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim:

Załącznik 2 - wniosek dla osoby z niepełnosprawnością

Załącznik 2 - wniosek dla małżeństwa lub osoby samotnie wychowującej dziecko

Dochód

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta jest:

 • oświadczenie o źródłach dochodu studenta oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca do Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie w roku akademickim,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych przez rodziców studenta (dla każdego rodzica oddzielnie) oraz studenta (także jeśli nie pracował) i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (2017). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek odliczonych na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku.
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek odprowadzonych w roku 2017 na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracujących członków rodziny.
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku w 2017 r. (dotyczy osób, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej).
 • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2017 rok). Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu oraz wysokości.
Terminy składania dokumentów
 • kandydaci na pierwszy rok studiów I i II stopnia – do dnia 31.08.2018 r.,
 • studenci wyższych lat I i II stopnia – do 31.07.2018 r.
Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Dziale Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 22-100 Chełm ul. Pocztowa 54 , pok. 202 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje

Informacje o przyznaniu miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 będą podane do wiadomości:

 • drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej,
 • w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie,
 • u Kierownika Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie.
Opłaty

Ustala się opłaty za miejsce w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w następujących wysokościach:

 • w pokoju 1 osobowym: 400,00 zł za miesiąc od osoby;
 • w pokoju 2 osobowym: 370,00 zł za miesiąc od osoby;
 • w pokoju 3 osobowym: 340,00 zł za miesiąc od osoby.

Oprócz opłaty mieszkaniec będzie obciążony kosztami użytkowania wody i odprowadzania ścieków wg wskazań liczników podzielonych przez liczbę mieszkańców korzystających z danego licznika.

Kontakt

Dział Pomocy Materialnej Studentom
22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.202
tel. +48 82 562 06 20

 

 

Akademik
22-100 Chełm
ul. Nowy Świat 3
tel. +48 82 562 06 00