DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Nauczyciel akademicki, doświadczony pedagog i specjalista, zajmujący się od 35 lat wczesną edukacją dziecka. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej, kierunków zmian w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej, programów nauczania, reform oświatowych, koncepcji kształcenia zintegrowanego, wielowymiarowości uczenia się i jego przestrzeni, kultury w edukacji, poznawczych, emocjonalnych i społecznych ram teorii uczenia się, konstruktywnych sposobów nauczania dzieci efektywnego uczenia się w "poszukiwaniu śladu", edukacji dla rozwoju i edukacji wspierającej rozwój.

Autorka: publikacji zwartych polskich i zagranicznych oraz opracowanych pod redakcją (19) i 130 artykułów. Jako teoretyk i praktyk  opracowała liczne  materiały dydaktyczne z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasach I-III w systemie zintegrowanym. Bierze udział  w tworzeniu nowych planów i programów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, związanych z wczesną edukacją dziecka.  Uczestniczyła ogólnie w 100 konferencjach i seminariach  dydaktycznych  dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III, wygłaszając wykłady z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prezentowała  także  referaty dotyczące indywidualizacji, kompetencji nauczyciela, skuteczności realizacji w szkołach koncepcji kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej, trójpodmiotowości, ,,dobrych praktyk pedagogicznych” w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, aktywnie włączając się w interdyscyplinarne dyskursy pedagogiczne  w wielu ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych. Nadal prowadzi odczyty popularyzatorskie, konferencje dydaktyczno – naukowe, seminaria edukacyjne, panele dyskusyjne z nauczycielami w Polsce i poza granicami kraju, prezentując współczesną metamorfozę myślenia o dziecku i istocie uczenia się w klasach I-III szkoły podstawowej, wnikliwie wgłębiając się w problematykę dotyczącą uczniów, nauczycieli i rodziców, tworzących wspólną przestrzeń edukacyjną. Współpracuje z  przedszkolami, szkołami, rodzicami uczniów, wojewódzkimi  i regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Polsce, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Kuratoriami oświaty i innymi placówkami, związanymi z edukacją. Jest recenzentem grantów, projektów polskich i międzynarodowych (Słowacja), podręczników, programów wielu publikacji naukowych, artykułów naukowo – dydaktycznych, scenariuszy zajęć dotyczących wczesnej edukacji dziecka w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Aktywnie działa w licznych organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach. Należy do Rad Redakcyjnych i naukowych czasopism polskich i zagranicznych. Prowadzi seminaria dyplomowe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie.

 ZATRUDNIENIE

Daty: 1 września 1984 - 30 września 1989

Zawód lub zajmowane stanowisko:  Nauczyciel (mianowany) nauczania początkowego, nauczyciel muzyki w klasach I-VIII

Zakres prac i obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawstwo klasy, prowadzenie chóru dziecięcego, organizacja imprez artystycznych

Nazwa i adres pracodawcy: Szkoła Podstawowa nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67A, Szkoła Podstawowa nr 6  w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 46

Typ działalności: Edukacja


Daty: 1 października 1989 - 30 września 2004

Zawód lub zajmowane stanowisko:  Nauczyciel akademicki, asystent, adiunkt.

Zakres prac i obowiązków:  Prowadzenie zajęć ze studentami, badań naukowych, seminariów dyplomowych, przygotowanie konwersatoriów z zakresu praktyk pedagogicznych (opieka nad studentami), systematyczna współpraca ze szkołami podstawowymi w Kielcach

Nazwa i adres pracodawcy: Akademia Świętokrzyska, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej; 25-001 Kielce ul. Krakowska 11.

Typ działalności lub sektor: Edukacja i badania naukowe, szkolnictwo wyższe, studia 5 letnie jednolite magisterskie, uzupełniające II stopnia;


Daty:  1 października 2004 - 30 września 2009

Zawód lub zajmowane stanowisko: Nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny, członek Senatu Akademii im. J. Długosza, zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Kierownik Zakładu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Zakres prac i obowiązków: Prowadzenie zajęć ze studentami, konwersatoriów z zakresu praktyk pedagogicznych, badań naukowych, seminariów dyplomowych, praca organizacyjna i naukowa w Senacie uczelni, kierowanie  zespołem pracowników dydaktyczno – naukowych w konstruowaniu planów i programów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na różne specjalności, nadzór działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej  w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej oraz w Zakładzie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Nazwa i adres pracodawcy: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Zakład Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej; 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4.

Typ działalności lub sektor: Edukacja i badania naukowe, szkolenia, szkolnictwo wyższe I i II stopień


Daty: 1 października 2005 – 30 września 2007

Zawód lub zajmowane stanowisko: Nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny (II etat)

Zakres prac i obowiązków: Prowadzenie zajęć ze studentami, badań naukowych w ośrodkach polskich i zagranicznych, seminariów dyplomowych, organizacja konferencji i paneli dyskusyjnych dla nauczycieli

Nazwa i adres pracodawcy: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, Katedra Pedagogiki; 90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21.

Typ działalności lub sektor: Edukacja i badania naukowe, szkolnictwo wyższe I i II stopień


Daty: 1 października 2007 – 30 września 2009

Zawód lub zajmowane stanowisko: Nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Edukacji Językowej Dzieci (II etat)

Zakres prac i obowiązków: Prowadzenie zajęć ze studentami, badań naukowych w ośrodkach polskich i zagranicznych, seminariów dyplomowych, koordynowanie i kierownictwo projektu badawczego, organizacja szkoleń, seminariów i konferencji dydaktycznych dla nauczycieli

Nazwa i adres pracodawcy: Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Katedra Pedagogiki, Zakład Edukacji Językowej Dzieci, 42-200 Częstochowa ul. Kopernika 17/19/21.

Typ działalności lub sektor: Edukacja i badania naukowe, szkolnictwo wyższe I i II stopień


Daty: 1 października 2009 i nadal

Zawód lub zajmowane stanowisko: Nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny do 2012; od 2012 profesor watykański – Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Dziecka ( I etat), kierownik studiów podyplomowych, kierownik Rady Programowej Wydziału Pedagogicznego AIK, członek Komisji Dydaktycznej, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. doktoratów ( 2014), członek Komisji Doktorskiej, koordynator współpracy i wymiany międzynarodowej CEEPUS.

Zakres prac i obowiązków: Prowadzenie zajęć ze studentami, badań naukowych, seminariów dyplomowych, przygotowanie programów i planów studiów na różne specjalności w Instytucie Nauk o Wychowaniu, kierunku: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (2019)promotorstwo prac doktorskich w Polsce i za granicą, praca w Radzie Redakcyjnej czasopism Wydziału Pedagogicznego; Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Multidisciplinary Journal of School Education i innych Radach w Polsce i za granicą, uczestnictwo w projektach badawczych polskich i międzynarodowych oraz grantach uczelnianych, systematyczna działalność z interesariuszami zewnętrznymi uczelni

Nazwa i adres pracodawcy: Akademia Ignatianum, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Dziecka; 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26.   

Typ działalności lub sektor: Edukacja, badania naukowe, szkolnictwo wyższe I,II,III stopień.


Daty: 1 października 2009 i nadal

Zawód lub zajmowane stanowisko: Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany ( II etat)

Zakres prac i obowiązków: Prowadzenie zajęć ze studentami, seminariów dyplomowych, praca przy konstruowaniu planów i programów studiów w zakresie różnych specjalności, badania naukowe w ramach grantów, projektów badawczych, szkolenia i seminaria dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nazwa i adres pracodawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Matematyki i Informatyki, Katedra Pedagogiki, 42-200 Chełm, ul. Pocztowa 54.

Typ działalności lub sektor: Edukacja, badania naukowe, szkolnictwo wyższe I i II stopień.

 

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE.

Magister nauczania początkowego - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach (1989)

- wcześniej ukończone Studium Nauczycielskie; specjalność: Nauczanie Początkowe (1982-1984)

Temat pracy magisterskiej: Trudności w nauce czytania i pisania u uczniów klas I-III.

Promotor: doc. dr hab. Władysław Szlufik

Podstawowe dziedziny kształcenia: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe – metodyki nauczania przedmiotów w klasach I-III; edukacja, opieka, wychowanie, nauczanie, uczenie się, pedeutologia, psychologia dziecka, psychopedagogika.


Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze (1997)

Temat dysertacji doktorskiej: Trudności w przyswojeniu treści programowych u uczniów w klasach I-III.

Promotor:   prof. zw. dr hab. B. Potyrała

Recenzenci: prof. zw. dr hab. M. Jakowicka

                  prof. zw. dr hab. R. Więckowski

Podstawowe dziedziny kształcenia (nabyte umiejętności w zakresie): pedagogika ogólna, edukacja, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, dydaktyka ogólna, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, dydaktyki szczegółowe – metodyki nauczania poszczególnych obszarów aktywności dziecka w przedszkolu  i metodyki przedmiotów nauczania w klasach I-III, kształcenie zintegrowane, konstruowanie programów nauczania, diagnoza, pedeutologia, kształcenie, zawodowe nauczycieli, psychologia dziecka, psychologia uczenia się, psychopedagogika.


Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Międzynarodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Szołochowa w  Moskwie (2004);

Nostryfikacja: Uniwersytet Warszawski

Temat dysertacji habilitacyjnej: Dynamika zmian w nauczaniu początkowym  po wprowadzeniu reformy systemu oświaty w Polsce

Promotor:  prof. dr hab. Władimir Pantelejmonowicz Borysenkow

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Pomykało

                  prof. dr hab.  Karol Poznański

                  prof. dr hab. Anna Pietrowna

                  prof. dr hab. Alicja Sawina

                  prof. dr hab. M. Muchin

Podstawowe dziedziny kształcenia ( nabyte umiejetności w zakresie): pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe – metodyki obszarów aktywności dziecka w przedszkolu i metodyki obszarów edukacyjnych w klasach I-III, edukacja, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane w klasach I-III, konstruowanie programów nauczania, pedeutologia, kształcenie zawodowe nauczycieli,psychologia dziecka, psychologia uczenia się, diagnoza, psychopedagogika.


Profesor nadzwyczajny - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (2005-2009)

Doktor habilitowany - Akademia Ignatianum w Krakowie (2009)

Nadanie tytułu naukowego profesora Akademii Ignatianum  – Watykan 2012 i nadal

Doktor habilitowany Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – 2009 i nadal

 

Podstawowe dziedziny kształcenia (nabyte umiejętności w zakresie): pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe – metodyki obszarów aktywności dziecka w przedszkolu i metodyki obszarów edukacyjnych w klasach I-III, edukacja, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane w klasach I-III, konstruowanie programów nauczania, pedeutologia, kształcenie zawodowe nauczycieli,psychologia dziecka, psychologia uczenia się, diagnoza, psychopedagogika.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

 Język ojczysty: polski

 Inne: język rosyjski C1

        język angielski A2

        język niemiecki A2

Umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie: Współpracy w zespole, zarządzania i kierowania zespołem pracowników, otwartość i oryginalność pomysłów w zakresie edukacji, kreatywność, altruizm, szybka adaptacja do nowych warunków, odpowiedzialność w wykonywaniu zadań. Umiejętności praktyczne zdobyte podczas pracy w charakterze nauczyciela nauczania początkowego i kierowania praktykami pedagogicznymi, wykładowcy, nauczyciela akademickiego oraz podczas wyjazdów polskich i zagranicznych na szkolenia, kursy prowadzone dla nauczycieli, staże i seminaria.

Umiejętności i kompetencje organizacyjne: doświadczenie w kształceniu kandydatów na nauczycieli i nauczycieli praktyków, uczestników studiów podyplomowych, doktorantów, w kierowaniu zespołem ludzi, podczas szkoleń, zespołów badawczych, działalności w organizacjach, towarzystwach  i stowarzyszeniach,w przygotowaniu konferencji naukowych polskich i zagranicznych oraz seminariów, paneli dyskusyjnych, w prowadzeniu prelekcji dla rodziców oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Umiejętności i kompetencje techniczne: Dobra znajomość procedur ewaluacyjnych w szkolnictwie wyższym, konstruowanie planów i programów studiów dla kierunku i specjalności,projektowanie działań dydaktyczno – naukowych i organizacyjnych w pracy ze studentami.

Zainteresowania: czytelnicze, turystyka, sport, muzyka, psychologia dziecka i pedagogika dzieciństwa.

 

WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM, OŚRODKAMI NAUKOWYMI W POLSCE I INNYMI INSTYTUCJAMI

 • Z Ministerstwem Edukacji Narodowej ( Departament Programów, Podręczników i Innowacji) – rzeczoznawca
 • Z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) – ekspert
 • Ze Szkolnictwem Wyższym ( Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus plus) - ekspert
 • Z uczelniami: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  Uniwersytet im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Państwowa Wyższa  Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 • Z instytucjami, szkołami, przedszkolami: Wydział Edukacji w Urzędzie miasta Krakowa, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Regionalne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Krakowie,  wybrane przedszkola i szkoły podstawowe w Krakowie oraz Chełmie.

WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM, OŚRODKAMI NAUKOWYMI W POLSCE I INNYMI INSTYTUCJAMI

Uniwersytety: The Paisiy Hiledarski University of Plovdiv( Bułgaria); Rużomberok Catholic University(Słowacja) Sofia University St. Klement Ohridski (Bułgaria); University Coolege of Niregyhaza (Węgry); Szent Istvan University in Szarvas (Węgry); Charles University in Prague (Czechy); University of Ostrava ( Czechy); University Palacky of Olomouc (Czechy); University of Presov (Słowacja); Daugavpils, Rezekne University, (Łotwa).

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA - PRZYNALEŻNOŚCI

 1. Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego – członek.
 2. Towarzystwo Naukowe ,,EDUCARE” - członek
 3. BBCC - członek
 4. Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – członek.
 5. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w Warszawie – Zespół Programowy – członek.
 6. Asocjacja Profesorów Słowiańskich Państw ( Sofia) – członek.
 7. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – członek.

 

FUNKCJE PEŁNIONE W REDAKCJACH CZASOPISM

 1.  Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce – redaktor naczelna do 2016, obecnie członek Rady Redakcyjnej.
 2. Journal of Preschool and Elementary School Education – redaktor naczelna do 2017, obecnie członek Rady Redakcyjnej.
 3. O dieťati, jazyku, literatúre – Uniwersytet Preszowski w Preszowie ( Słowacja) – członek Rady Redakcyjnej.
 4. Magister- reflexe primarniho a preprimarniho vzdelavani ve vyzkumu – Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu ( Czechy) – członek Rady Redakcyjnej.
 5. e-Pedagogium An independent scientific journal for interdyscyplinary research in pedagogy – Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu ( Czechy) – członek Rady Redakcyjnej.
 6. Częstochowski Biuletyn Oświatowy – członek Rady Programowej.
 7. Hejnał Oświatowy – członek Rady Redakcyjnej.
 8. Disputationes scientificae -  Uniwersytet Katolicki, Wydział Pedagogiczny w Ruzomberku (Słowacja) - członek Rady Redakcyjnej.
 9. Studia i Prace Pedagogiczne – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – członek   Rady Naukowej.
 10. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN,  Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej w Krakowie – członek  Rady Naukowej.
 11. Studia Paedagogica Ignatiana – Akademia Ignatianum w Krakowie – członek Komitetu Naukowego.
 12. Training&Practice Journal of Educational Sciences,  University of West Hungary Benedek Elek Faculty of Pedagogy Training and Practice – członek Rady Redakcyjnej.
 13. Forum Pedagogiczne – członek Rady Naukowej.
 14. Интерактивное образование – członek Rady Redakcyjnej.

 

WYKŁADY I REFERATY WYGŁOSZONE W KRAJACH :

Polska, Słowacja, Czechy, Anglia, Francja, Łotwa, Bułgaria, Cypr, Węgry, Kanada, Finlandia, Serbia, Białoruś, Rosja, Holandia.

 

WYJAZDY DYDAKTYCZNO – NAUKOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I ERASMUS PLUS

 

 1. Katolicki Uniwersytet Pedagogiczny w Rużomberku, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i    Wczesnoszkolnej – Słowacja
 2. Uniwersytet w Ostrave, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Elementarnej i Edukacji Alternatywnej -  Czechy.
 3. Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Wydział Pedagogiczny,Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – Filia w Levoci – Słowacja
 4. Universytet Preszowski w Preszowie , Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Wczesnoszkolnej i Psychologii – Słowacja.
 5. Szeged Istvan Egyetes, Instytut Edukacji - Węgry.
 6. Eotvos Lorand University in Budapest, Instytut Edukacji – Węgry.

 

UZYSKANE NAGRODY

 1. Nagroda Rektora II stopnia za uzyskanie  stopnia naukowego doktora – 1997 (Wyższa Szkoła  Pedagogiczna w Kielcach
 2. Nagroda Rektora II stopnia za  wybitne osiągnięcia  dydaktyczno – naukowe – 2003 (Akademia Świętokrzyska w Kielcach).
 3. Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój  uczelni– 2010 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie).
 4. Nagroda Rektora Akademii Ignatianum i Dziekana Wydziału Pedagogicznego za wyróżniającą pracę naukowo - dydaktyczno – organizacyjną w Katedrze Dydaktyki  (Akademia Ignatianum w Krakowie – 2014).
 5. Nagroda Rektora Akademii Ignatianum i Dziekana Wydziału Pedagogicznego za znaczące osiągnięcia naukowe - 2017
 6. Ocena wyróżniająca wśród profesorów i doktorów habilitowanych uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie za dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny – 2018.