Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna działająca w ramach Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie wyposażona jest w nowoczesny sprzęt - mikroskopy typu MBL 180, kamery: µCAM (wraz z programem komputerowym Micro-Capture) i Video Camera Eyepiece System PAL, sprzęt audiowizualny oraz mikroskop MBL 180 T z głowicą trinokularową pozwalająca na wykonywanie dokumentacji przez przyłączenie do mikroskopu kamery lub aparatu fotograficznego (klasycznego lub cyfrowego). Ze sprzętu laboratoryjnego na wyposażeniu pracowni biologicznej znajduje się destylarka, łaźnia wodna sześciostanowiskowa, wagi techniczne, pehametry, mieszadła magnetyczne, cieplarka oraz wytrząsarka laboratoryjna, a także podstawowe szkło i odczynniki niezbędne do realizacji ćwiczeń praktycznych w ramiach przedmiotów botanika, zoologia, mikrobiologia, fizjologia roślin, fitopatologia i entomologia. Ponadto w pracowni biologicznej znajduje się bogata kolekcja gotowych preparatów mikroskopowych z: mikrobiologii, zoologii, botaniki czy fitopatologii.

W ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu botanika poruszane są zagadnienia z biologicznych podstaw budowy i funkcjonowania organizmów roślinnych na różnych poziomach organizacji (budowa i funkcje komórek, tkanek oraz organów wegetatywnych i generatywnych roślin) oraz ze sposobami rozmnażania roślin ich formami ekologicznymi, a także z podstawy klasyfikacji taksonomicznej rośliny.

Na zajęciach laboratoryjnych z zoologia studenci poznają budowę anatomiczną i zasady funkcjonowania różnych gatunki zwierząt w obrębie poszczególnych grup systematycznych, a także oddziaływanie - endopasożytów, ektopasożytów, drapieżników, szkodników na ekosystem w tym na sferę rolniczą.

W pracowni wykonywane są doświadczenia dotyczące mikrobiologii z zakresu: hodowli drobnoustrojów znajdujących się w różnych środowiskach, wykonywania preparatów przeżyciowych i utrwalonych, barwienia prostego i złożonego metodą Grama, hodowli grzybów strzępkowych, drożdży i wiele innych.

Studenci na zajęciach z fizjologii roślin wykonują doświadczenia obrazujące przebieg podstawowych procesów życiowych, zachodzących na różnych poziomach organizacji organizmu roślinnego oraz wpływem czynników środowiska na przebieg tych procesów oraz mechanizmami reakcji roślin na warunki środowiska (fotosyntezy, oddychania tlenowego i beztlenowego, odżywiania mineralnego roślin, wzrostu i rozwoju roślin, odporności roślin na nie sprzyjające czynniki środowiska i wiele innych).

W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w pracowni biologicznej studenci w sposób praktyczny poznają techniki badawcze, samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowych oraz zapoznają się z różnymi metodami badań biologicznych.

 


Pracownia chemiczna

Pracownia chemii działająca w ramach Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny: wagi analityczne z automatyczną kalibracją wewnętrzną, biurety cyfrowe VITLA, pipety automatyczne, konduktometry CC - 101, pehametry CP - 41 i CP - 101, wraz z elektrodami kombinowanymi, woltomierze - Multimetr Cyfrowy z mechanicznym zabezpieczeniem przed błędem obsługi ST - 2009, zestawy do elektrolizy, demineralizator HLP 10 z pompą membranową, prostowniki, płyty grzejne z funkcją mieszania, palnik Bunsena oraz łaźnię wodną. Ponadto pracownia wyposażona jest w podstawowe szkło laboratoryjne oraz odczynniki niezbędne do realizacji zajęć praktycznych z chemii nieorganicznej (analiza jakościowa i ilościowa), organicznej oraz biochemii i chemii rolnej.

Pracownia chemii funkcjonuje zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP. W laboratorium znajduje się dygestorium, które pozwala bezpiecznie wykonywać doświadczenia z zastosowaniem stężonych związków chemicznych oraz reakcje podczas których wydzielają się lotne związki.

Zajęcia odbywają się w małych grupach laboratoryjnych (maksymalnie 15 osobowych), co zapewnia studentom komfort zdobywania umiejętności analitycznych oraz przeprowadzanie doświadczeń i analiz chemicznych technikami laboratoryjnymi. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu przemian chemicznych zachodzących w przyrodzie oraz uzyskują umiejętność wykorzystania podstaw chemii i biochemii w innych naukach.

Galeria

 


Pracownia genetyki

Pracownia genetyki działająca w ramach Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie wyposażona jest w mikroskop MBL 180 T, mikroskopy świetlne typu MBL 180, sprzęt audiowizualny, a także podstawowe szkło i odczynniki niezbędne do realizacji ćwiczeń praktycznych w ramiach przedmiotów genetyka oraz hodowla roślin i nasiennictwo.

Genetyka obejmuje wspólne dla wszystkich organizmów zasady przekazywania informacji genetycznej (genetyka klasyczna). Odpowiada na pytanie dlaczego potomstwo jest podobne bądź różni się od rodziców. Studenci zapoznają się z mechanizmem dziedziczenia cech oraz podstawowymi procesami prowadzącymi do powstawania i wykorzystania w praktyce zmienności genetycznej i środowiskowej organizmów. Poznaje zależności między strukturą i funkcją genów oraz dziedziczeniem w populacji. Ponadto studenci na zajęciach zdobywa wiedzę dotyczącą trzech sposobów uzyskiwania zmienności genetycznej, takich jak:

 • krzyżowanie (rodzaje i techniki krzyżowania, krzyżowanie form oddalonych),
 • mutageneza (zjawiska i rodzaje mutacji u roślin, metody wywoływania mutacji genomowych, chromosomowych i genowych, podstawy hodowli mutacyjnej),
 • transgeneza (wybór genu i genotypu do transformacji, uzyskiwanie genotypów transgenicznych: od genu do rynku, biotechnologia tkanek, biosynteza metabolitów wtórnych).

Hodowla roślin i nasiennictwo ma charakter interdyscyplinarny i łączący ze sobą osiągnięcia genetyki eksperymentalnej, w tym genetyki molekularnej i populacyjnej, biotechnologii, fizjologii roślin oraz fitopatologii. Studenta ma możliwość zapoznania się z bioróżnorodnością roślin, własnościami materiału wyjściowego, hodowlanego oraz kierunkami i podstawowymi metodami hodowli roślin samo- i obcopylnych, a także sposobami uzyskiwania oraz rejestracji odmian.

W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w pracowni genetyki studenci w sposób praktyczny poznają techniki badawcze stosowane w genetyce oraz hodowli roślin i nasiennictwie. Samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowych w tym cytologiczne oraz zapoznają się z różnymi metodami badań chromosomów.

Galeria


Pracownia Gleboznawstwa Rolniczego

Podczas zajęć w pracowni gleboznawstwa rolniczego studenci zapoznają się z głównymi minerałami i skałami macierzystymi gleb (magmowymi, osadowymi i przeobrażonymi), zdobywają umiejętność ich rozpoznawania na podstawie cech zewnętrznych, poznają wartość glebotwórczą skał i ich występowanie. Studenci zdobywają podstawową wiedzę o głównych właściwościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleby oraz ich roli w kształtowaniu jej żyzności i urodzajności. Wykonują oznaczenie składu granulometrycznego, odczynu (pH) i jakości próchnicy. Poznają procesy powstawania gleb i ich budowę, rodzaje klasyfikacji gleb Polski (systematykę, kompleksy przydatności rolniczej, bonitację) a także podstawy kartografii gleb. Zdobywają umiejętność rozpoznawania i opisu głównych typów gleb oraz korzystania z map glebowo-rolniczych. Podsumowaniem zajęć są ćwiczenia terenowe, podczas których studenci poznają pokrywę glebową regionu – wykonują odkrywkę, opisują morfologię profilu, klasyfikują glebę, określają uziarnienie, mierzą zawartość węglanów i pH.

Pracownia gleboznawstwa rolniczego wyposażona jest:

 • zestawy okazów minerałów i skał;
 • mapy utworów macierzystych i podziału fizyczno-geograficznego Polski;
 • zestawy gleb do określania uziarnienia - utworów granulometrycznych;
 • sprzęt i odczynniki do oznaczania odczynu (pH) gleby i próchnicy
 • plansze – fotografie profili glebowych do rozpoznawania budowy i typu gleby;
 • mapy glebowo-rolnicze w różnych skalach;
 • materiały (zestawienia danych dla gmin) do analizy waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Galeria


Pracownia Łąkarstwa

Celem nauczania łąkarstwa jest poznanie różnorodnych zależności między: szatą roślinną użytków zielonych a jej znaczeniem produkcyjnym, przyrodniczym i ekologicznym.

Na ćwiczeniach z „Łąkarstwa” studenci studiując poszczególne grupy roślin na użytkach zielonych, różnice w budowie morfologicznej traw i roślin motylkowatych oraz ich cechy diagnostyczne w stanie kwiatostanowym, korzystają z corocznie przygotowywanej lub uzupełnianej przez studentów, kolekcji roślin (suche okazy). Nauka rozpoznawania traw w stanie bezkwiatostanowym prowadzona jest bezpośrednio w terenie - na łące lub pastwisku oraz w sali ćwiczeń w oparciu o świeży materiał roślinny przygotowany przez prowadzącego. Z kolei poznając materiał siewny (nasiona) gatunków traw i roślin motylkowatych wysiewanych na użytki zielone, studenci mają do dyspozycji zestawy nasion zarówno traw jak i motylkowatych.

Galeria


Pracownia uprawy

Pracownia uprawy stanowi zaplecze do prowadzenia zajęć z ogólnej uprawy roli i roślin, szczegółowej uprawy roślin i łąkarstwa. Pracownia wyposażona jest w niezbędne pomoce naukowe tj. plansze, okazy zielnikowe, nasiona roślin uprawnych i łąkowych oraz chwastów. Podczas zajęć studenci uczą się rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin oraz ich nasion. Zdobywają także wiedzę z zakresu:

 • herbologii, biologii i rozmnażania chwastów,
 • uprawy roli: cele i zadania uprawy roli, budowa roli, agronomiczne właściwości roli, technika uprawy roli,
 • wzrostu i rozwoju roślin uprawnych,
 • zmianowania roślin, elementów i członów płodozmianu, struktury użytków i zasiewów,
 • morfologii roślin uprawnych oraz anatomii i składu chemicznego części użytkowych, stanowiących plon,
 • wpływu czynników, genetycznych, klimatycznych, glebowych i agrotechnicznych na wzrost, rozwój, plonowanie i skład chemiczny,
 • właściwego doboru siedliska, zasad agrotechniki (przedplon, przygotowanie roli, nawożenie, termin i ilość wysiewu, ochrona roślin i sposób zbioru), a także doboru odmian rolniczych,
 • biologii roślin łąkowych,
 • plonowania i oceny wartości użytkowej łąk i pastwisk,
 • projektowania i organizacji pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego,
 • zasad komponowania mieszanek nasiennych w zależności od siedliska, sposobu i intensywności użytkowania.

Pracownia fizyki i termodynamiki

Pracownia fizyki i termodynamiki działająca w ramach Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę oraz zestawy laboratoryjne umożliwiające wykonywanie przez studentów zaplanowanych w programie studiów ćwiczeń (doświadczeń) laboratoryjnych z zakresu mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu oraz termodynamiki. Ponadto pracownia wyposażona jest w dobrej klasy, podstawowy (standardowy), dla tego typu pracowni, sprzęt laboratoryjny taki jak: wagi analityczne, multimetry cyfrowe, termometry, zasilacze, stopery, kalorymetry i inne urządzenia pozwalające w sposób bezpieczny wykonywać pomiary wielkości fizycznych. Pracownia wyposażona jest również w podstawowe szkło laboratoryjne.

Zajęcia w pracowni odbywają się w małych grupach laboratoryjnych, maksymalnie 15 osobowych, co zapewnia studentom komfort wykonywania doświadczeń i zdobywania umiejętności w zakresie pomiaru podstawowych wielkości fizycznych. Doświadczenia studenci wykonują w dwu-osobowych zespołach. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych metod pomiarowych oraz procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie oraz uzyskują umiejętność wykorzystania podstaw fizyki w innych naukach oraz w praktyce inżynierskiej.

Pracownia fizyki i termodynamiki funkcjonuje zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP oraz wewnętrznym regulaminem.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie