Pedagogika resocjalizacyjna

 1. Informacje ogólne

Nazwa jednostki organizującej  kształcenie: Centrum Studiów Podyplomowych  PWSZ w Chełmie

Nazwa studiów: Pedagogika resocjalizacyjna

Poziom studiów: Studia podyplomowe

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 3 semestry

Liczba godzin:

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej oraz dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

      390 h (przygotowanie merytoryczne 240; przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h)

      praktyki: 120 godzin

      liczba punktów ECTS: 38

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

      dodatkowo: 60 h – kształcenie kierunkowe

                          60 h – praktyki zawodowe

                         liczba punktów ECTS: 12

      Łącznie dla grupy 2:  450 godz. + 180 godz. praktyki, ECTS 50.

Uwaga: Kształcenie kierunkowe dotyczy jedynie osób wchodzących w skład drugiej  grupy.

 

Cena: dla osób z grupy 1 – 1.300,00 zł za  semestr,

Cena: dla osób z 2 grupy: I sem. 2.000,00,  II i III sem. po 1.300,00 zł.

II.           Rekrutacja

Adresaci studiów podyplomowych:

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe, dodatkowo:
 • posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 2. Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
 3. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ,
 • kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu,
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

 1. Wiedza: znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii i socjologii oraz znajomość zasad diagnozowania.
 2. Umiejętności: rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami pedagogicznymi, umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk społecznych oraz posługiwanie się podstawowymi metodami i technikami w zakresie socjoterapii i pracy resocjalizacyjnej; umiejętność diagnozowania i podejmowania odpowiednich działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych.
 3. Kompetencje społeczne: aktywna postawa w rozwiązywaniu podstawowych problemów z obszaru diagnozy, funkcjonowania rodziny i świadomość potrzeby wykony

III.        Cele kształcenia

 1. Przygotowanie profesjonalnych pedagogów resocjalizacyjnych, którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą mogli w sposób odpowiedzialny podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji i funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia w zachowaniu, a także przeżywającej osobiste problemy i trudności życiowe.
 2. Kształtowanie umiejętności trafnego doboru poszczególnych koncepcji do pojawiających się problemów.
 3. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.
 4. Stwarzanie warunków do uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 5. Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów, przy użyciu różnych kanałów i technik.
 6. Rozwijanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności, świadomości tworzenia i kształtowania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia.

IV. Charakterystyka studiów podyplomowych

                Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

                W ramach studiów słuchacz pozna klasyczne podejścia pedagogiczne, psychologiczne, prawne i socjologiczne w resocjalizacji. Będzie kształtował swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce. Pozna metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.

            Zajęcia realizowane będą w ciągu weekendowych zjazdów.

                Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w  zajęciach, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

                Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku wychowawcy resocjalizującego, nauczyciela resocjalizującego (studia poszerzają dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie o umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne, niezbędne do oddziaływań resocjalizujących w toku procesu dydaktycznego), pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym (każdej placówki dla niedostosowanych społecznie), pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, kuratora sądowego, wychowawcy świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, wychowawcy ulicznego/podwórkowego, policyjnej izby dziecka, pogotowia opiekuńczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej, zakładu poprawczego, zakładu karnego, aresztu śledczego i in.

 

 

01 lipiec 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Wirtualne Drzwi Otwarte PWSZ w Chełmie

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Wirtualnych Drzwi Otwartych w PWSZ w Chełmie. Przygotowaliśmy moc ciekawych prezentacji, filmów oraz informacji na temat oferty edukacyjnej i atutów studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Zobacz to na Facebook
Zachęcamy, informujemy, zaskakujemy!

18 maj 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Pedagogika korekcyjna

I.                   Informacje ogólne

Nazwa jednostki organizującej  kształcenie: Centrum Studiów Podyplomowych  PWSZ w Chełmie

Nazwa studiów: Pedagogika korekcyjna

Poziom studiów: Studia podyplomowe

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 3 semestry

Liczba godzin:

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej oraz dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

      390 h (przygotowanie merytoryczne 240; przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h)

      praktyki: 120 godzin

      liczba punktów ECTS: 38

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

      dodatkowo: 60 h – kształcenie kierunkowe

                          60 h – praktyki zawodowe

                         liczba punktów ECTS: 12

      Łącznie dla grupy 2:  450 godz. + 180 godz. praktyki, ECTS 50.

 

Uwaga: Kształcenie kierunkowe dotyczy jedynie osób wchodzących w skład drugiej  grupy.

 

Cena: dla osób z grupy 1 – 1.300,00 zł za  semestr,

Cena: dla osób z 2 grupy: I sem. 2.000,00,  II i III sem. po 1.300,00 zł. 

 

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna są opracowane w oparciu
 o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.).

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę do prowadzenia indywidualnych
i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności
w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. W ramach realizowanych studiów szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

 • psychopedagogicznych podstaw terapii pedagogicznej;
 • diagnozy i terapii pedagogicznej;
 • konstruowania programów korekcyjno – kompensacyjnych;
 • metodyki prowadzenia zajęć terapeutycznych korekcyjno – kompensacyjnych(specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, ryzyko dysleksji, trudności w uczeniu się matematyki, zaburzenia percepcyjno - motoryczne, zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego);
 • trafnego doboru narzędzi diagnostycznych i ich zastosowania w procesie diagnostycznym;
 •  podejmowania czynności diagnostycznych do oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, społecznego;
 • wykorzystania różnorodnych metod w procesie terapii pedagogicznej

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela-diagnosty, terapeuty
w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

II.               Rekrutacja

 

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe, dodatkowo:

-       posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub

-       posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 2. Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
 3. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

-      wypełniony kwestionariusz osobowy, 

-     kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu ,

-      2 fotografie legitymacyjne,

-      oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

 

III.           Cele kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z  § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Program studiów jest zgodny rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Przygotowany program studiów pedagogika korekcyjna zakłada realizację następujących celów kształcenia:

 • nabycie przez uczestników pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki korekcyjnej;
 • rozszerzenie umiejętności pedagogicznych i  kompetencji wychowawczych, umożliwiających planowanie i skuteczne realizowanie terapii pedagogicznej;
 • rozszerzenie umiejętności pedagogicznych i kompetencji wychowawczych, umożliwiających planowanie i skuteczne realizowanie diagnozy pedagogicznej;
 • rozszerzenie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę w różnego rodzaju zespołach, a także umożliwiających bardziej skuteczne komunikowanie się z otoczeniem, samodzielne uczenie się, planowanie rozwoju zawodowego i radzenie sobie na rynku pracy;
 • pogłębienie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz rozwój postaw prospołecznych;
 • pogłębienie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia;
 • pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności zwiększającej mobilność słuchaczy na rynku pracy, postawy rozwojowej absolwentów, którzy oprócz wysokiego poziomu wiedzy pedagogicznej i przygotowania praktycznego, będą aktywnie zabiegać o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji

 

 

01 lipiec 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakty audio

24 kwiecień 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje rozbudowany system pomocy studentom niepełnosprawnym. Celem systemu jest stworzenie niepełnosprawnym studentom warunków umożliwiających im pełny udział w procesie kształcenia
na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów, w szczególności poprzez:

Infrastruktura Uczelni:

Obiekty Uczelni, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek przy ulicy Pocztowej 54 C oraz Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich wyposażone są w podjazdy, windy i urządzenia sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek przy ulicy Wojsławickiej 8B posiada podjazd oraz urządzenia sanitarne przystosowane do potrzeb tych osób, a brak windy zastąpiony został schodołazem, który w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim może być przez te osoby wykorzystany. W budynku Rektoratu nie ma windy, natomiast na wyposażeniu znajduje się sprawny schodołaz dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed budynkami wydzielone są miejsca parkingowe.

Rekrutacja:

W myśl zasady równych praw i obowiązków kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w PWSZ w Chełmie, osoby niepełnosprawne uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na takich samych zasadach jak inni kandydaci, przy czym procedura rekrutacyjna umożliwia pełne uczestnictwo w procesie rekrutacji osobom niepełnosprawnym z różnymi dysfunkcjami. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia dokonują rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jak np. niepełnosprawność kandydata, kandydaci mogą zarejestrować się w formie tradycyjnej, a więc poprzez złożenie lub przesłanie do właściwego Działu Obsługi Studenta kompletu wymaganych dokumentów. Rekrutacja na studia odbywa się natomiast na podstawie konkursu świadectw maturalnych/świadectw dojrzałości, tak więc w przypadku PWSZ w Chełmie nie występują ewentualne problemy związane z koniecznością np. dostosowania formy egzaminu wstępnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności kandydata.

Proces kształcenia:

Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do dyrektora instytutu z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna, którego zadaniem jest określanie i przedkładanie dyrektorowi instytutu szczególnych potrzeb studenta niepełnosprawnego w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. Dyrektor instytutu dostosowuje warunki odbywania studiów oraz sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów do rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta poprzez:

 1. realizację zajęć w grupach wybranych przez studenta
 2. zwolnienie studenta, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia, z obowiązku osobistego uczestnictwa w niektórych zajęciach dydaktycznych
 3. ustalenie, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia i zainteresowanym studentem, indywidualnych terminów zaliczeń oraz składania egzaminów
 4. realizację innej formy zajęć wychowania fizycznego

Ponadto studenci niepełnosprawni mają także możliwości korzystania z innych instytucji opartych w przepisach Regulaminu Studiów jak np.:

 • Indywidualna organizacja studiów, polegająca na ustalaniu indywidualnych terminów uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów oraz zasad realizacji innych obowiązków dydaktycznych (§ 17 Regulaminu Studiów)
 • Przepis § 8 ust. 2 Regulaminu Studiów przewiduje możliwość prowadzenia w PWSZ w Chełmie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • Uczelnia zapewnia dostęp do infrastruktury informatycznej oraz  oprogramowania, które umożliwia wspomaganie procesu kształcenia (np. poprzez e-learning, czy korzystanie z komunikatorów takich jak Skype).

Stypendium dla studentów niepełnosprawnych:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez okres 9 miesięcy (od października do czerwca), a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres pięciu miesięcy. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
O stypendium dla osób niepełnosprawnych nie mogą ubiegać się osoby  posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane także w trakcie semestru i jest przyznawane od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, student zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z orzeczeniem w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta, liczby złożonych wniosków oraz wielkości środków finansowych  przeznaczonych na stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby uprawnionej.

Gdy orzeczenie  ma charakter okresowy, wówczas stypendium przyznaje się do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W razie przedłożenia w ciągu trzech miesięcy od tego terminu orzeczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego orzeczenia, stypendium przyznaje się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. W przypadku przedłożenia orzeczenia w terminie dłuższym niż trzy miesiące, stypendium dla niepełnosprawnych przyznaje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono aktualne orzeczenie.
Osoba, która utraciła uprawnienia do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych, ostatnie świadczenie otrzymuje za miesiąc, w którym utraciła uprawnienia.

Przepisy Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 81/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2019 r. (z późn. zm.), przewidują zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych. Obsługę administracyjną systemu świadczeń pomocy materialnej w Uczelni, sprawuje Dział Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie.

Więcej informacji.

Dom studencki:

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji studentów są 1,2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”.

Więcej informacji.

Sport studentów z niepełnosprawnościami:

W strukturze systemu wsparcia dla studentów niepełnosprawnych w PWSZ w Chełmie  istotną rolę pełni Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Chełmie. Głównym zadaniem Studium jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie zajęć z wychowania fizycznego. Z uwagi na cele przedmiotu, takie jak kształtowanie i rozwijanie sprawności fizycznej i psychofizycznej, podnoszenie sprawności ogólnej i specjalnej, ale także nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy odprężenie psychiczne, istotne jest zapewnienie możliwości udziału w tych zajęciach osobom z niepełnosprawnościami. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego określa regulamin prowadzenia tych zajęć. Przewiduje się możliwość zindywidualizowania zajęć dla osób niepełnosprawnych, bądź też prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnoprawnych, czy też zajęć teoretycznych.

Biblioteka uczelniana:

System wsparcia dla studentów niepełnosprawnych w PWSZ w Chełmie w istotny sposób uzupełnia Biblioteka Uczelniana. Zgodnie z powołanym § 12 Regulaminu Studiów Student będący osobą niepełnosprawną ma prawo do korzystania z zasobów bibliotecznych na preferencyjnych zasadach. Zasady te określa zarządzenie Dyrektora Biblioteki, które  stanowi, iż studenci będący osobami niepełnosprawnymi mają prawo do korzystania z zasobów bibliotecznych oraz ze stanowisk komputerowych w pierwszej kolejności, pracownicy biblioteki są zobowiązani do szczególnej pomocy wobec osób niepełnosprawnych, czytelników z dysfunkcjami słuchu obejmuje się pomocą bibliotekarza znającego język migowy. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie Biblioteki wraz ze swoim opiekunem lub asystentem.

Studium Języków Ocych (SJO):

Zajęcia w zakresie nauczania języka obcego są realizowane w ramach Studium Języków Obcych (SJO), które dąży do pełnej dostępności procesu dydaktycznego dla wszystkich studentów Uczelni i uwzględnia w swojej działalności potrzeby osób niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących.
Pracownicy SJO zobowiązani są do stworzenia studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia językowego. Lektorzy nie posiadają wprawdzie specjalnych kwalifikacji do nauczania osób z tymi rodzajami niepełnosprawności, jednak otrzymują w każdym roku akademickim instrukcję od kierownika Studium Języków Obcych, w jaki sposób powinni postępować, jeżeli w ich grupach językowych znajdą się osoby niedosłyszące lub niedowidzące.
Uczelnia daje też możliwość zastosowania przez lektorów specjalnych narzędzi w pracy dydaktycznej, które umożliwiają wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy studentów z niepełnosprawnościami. W przypadku pojawienia się takiego zapotrzebowania, lektorzy reagują na bieżąco. Studenci także samodzielnie sygnalizują swoje specjalne potrzeby i wówczas otaczani są przez prowadzących zajęcia szczególna opieką. Lektorzy mają do dyspozycji następujące narzędzia do pracy z tymi osobami:

 • pracownia multimedialna do nauki języków obcych, znajdująca się w budynku Instytutu Neofilologii, która wyposażona jest w stanowiska do odsłuchu i komunikacji z lektorem i innymi uczestnikami konwersacji;
 • w komputerach, które są do dyspozycji lektorów, wbudowane są narzędzia: kontrast, lupa, powiększanie czcionki, umożliwia to przygotowanie specjalnych kart pracy;
 • rzutniki multimedialne, ekrany, mikrofony;
 • pomoc tłumacza języka migowego.

Jakość Kształcenia:

Sprawy osób niepełnosprawnych podejmowane są również w ramach procedur zapewnienia wysokiej jakości kształcenia obowiązujących w Uczelni. Kwestie dostosowania Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, podlegają ocenie, powołanej zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie - Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, której zadaniem jest m.in. analiza i ocena jakości kształcenia w Uczelni oraz opracowywanie stosownych zasad, czy procedur w tym zakresie, z założeniem iż poziom merytoryczny kształcenia studentów z niepełnosprawnościami nie powinien odbiegać od poziomu kształcenia studentów pełnosprawnych.

10 marzec 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja

 

Chciałbyś w przyszłości znaleźć satysfakcjonującą,
dobrze płatną pracę i odnieść sukces ?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Studia o profilu praktycznym, dostosowane do wymagać rynku pracy,
w jednej z najnowocześniej wyposażonych uczelni we wschodniej części Polski.

 

To My! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ChełmieNASZE ATUTY

Praktyczny
profil studiów

Znakomici
wykładowcy

Najnowsze
laboratoria

Centrum Lotnicze
z własnym lotniskiem

Centrum Studiów
Inżynierskich

Płatne staże i praktyki
z projektów UE

Nowoczesny
akademik

Stypendia Rektora
naukowe i socjalne

Dodatkowe kursy,
szkolenia i certyfikaty

Certyfikaty językowe

Biuro Karier pomoże
Ci znaleźć pracę

AZS PWSZ Chełm
rozwinie Twoją pasję
do sportu

Infrastruktura
i projekty dla osób
z niepełnosprawnościami

Atrakcyjne wyjazdy
zagraniczne

ERASMUS+

Nowoczesna
Biblioteka

i wiele innych! Nasza oferta to:

11

Atrakcyjnych kierunków


34

Różnorodne specjalności


6

Specjalizacji z dziedzin nauk społecznych, technicznych, ścisłych, lotniczych, lingwistycznych, medycznych i rolniczych

 

Oferujemy studia:

LICENCJACKIE
INŻYNIERSKIE
MAGISTERSKIE
PODYPLOMOWE#MIERZWYSOKO

Programy studiów przygotowane zostały tak, abyś po ich ukończeniu mógł płynnie przejść na rynek pracy i bez trudu znaleźć wysoko płatną pracę.
Oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, zapewniamy tzw. 'praktyczny profil studiów', na który dziś szczegółną uwagę zwraca każdy pracodawca.
Nasze praktyki zawodowe w kraju i za granicą, znakomita baza dydaktyczna i laboratoryjna oraz wysoka jakość kształcenia zagwarantują Ci sukces!Zobacz, jakie ciekawe kierunki oferujemy:

MATEMATYKA
 

Ekonomia matematyczna
Informatyka stosowana
Certyfikowany kurs CISCO
 
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
 

Zarządzanie kryzysowe
Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego
Wykłady z przedstawicielami policji, wojska i służb specjalnych
 
PEDAGOGIKA
 

STUDIA licencjackie 3-letnie
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z elementami arterapii
 • Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów
STUDIA magisterskie 2-letnie
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profikaktyką społeczną
 • Resocjalizacja
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
STUDIA jednolite magisterskie 5-letnie
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
FILOLOGIA
 

Specjalność słowiańska
 • Język rosyjski z językiem ukraińskim - (od podstaw i dla zaawansowanych)
 • Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna
  możliwość wpisu na listę agentów celnych
Specjalność: angielska
 • Amerykanistyka
 • Translatoryka stosowana
 
STOSUNKI
MIĘDZYNARODOWE
 

Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
Międzynarodowey wymiar administracji i samorządu
możliwość wpisu na listę agentów celnych
 
ROLNICTWO
 

Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku
Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
Mechanizacja rolnictwa
Agrobiznes
Agroturystyka
Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, m.in. Certyfikatu dietetyka!
 
PIELĘGNIARSTWO
 

Studia licencjackie 3-letnie
Studia magisterskie 2-letnie

Płatne szkolenia i staże z projektów UE!
 
MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN
 

Automatyka i robotyka przemysłowa
Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
Mechanizacja górnictwa
Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
Mechanika lotnicza
Inżynieria lotnicza
 • Pilotaż samolotowy
 • Pilotaż śmigłowcowy
 • dyspozytor lotniczy
Szereg dodatkowych szkoleń zawodowych!
 
ELEKTROTECHNIKA
 

Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Nauka automatyki dla przemysłu i domów inteligentnych z wykorzystaniem aparatury i oprogramowania światowych potentatów sterowania w elektrotechnice!
 
BUDOWNICTWO
 

Budownictwo ogólne
Drogi i ulice
Instalacje budowlane

Jedne z najnowocześniejszych laboratoriów z budownictwa!

 
W PWSZ w Chełmie masz wyjątkową okazję, by zdobywać
wiedzę w najnowocześniejszych laboratoriach.

Centrum Studiów Inżynierskich
PWSZ w Chełmie

http://csi.pwszchelm.edu.pl
 
 
 

Jesteśmy największą cywilną szkołą lotniczą w Polsce, która kształci pilotów samolotowych i jedyną, która szkoli pilotów śmigłowcowych.
Jako jedyny ośrodek akademici w kraju kształcimy dyspozytorów lotniczych.


UWAGA!
Oprócz licznych dodatkowych kurów i szkoleń, z których skorzystać mogą nasi studenci, oferujemy także (bez względu na kierunek) bezpłatne szkolenie personelu pokładowego, na którym poznasz tajniki pracy stewardes i stewardów!
 
 
 

Rozwiniemy
Twoje
umiejętności
językowe
 
 

Jeśli do PWSZ w Chełmie dzielą Cię kilometry i martwisz się o dojazd, pomyśleliśmy też o tym! Możesz zamieszkać w samym centrum miasta, blisko obu campusów Uczelni w nowoczesnym, przyjaznym

DOMU STUDENCKIM, który oferuje pokoje w bardzo przystępnych cenach dla każdego.


Zapewniamy wsparcie wszystkim studentom zagranicznym, u nas nikt nie będzie czuł się samotny.

Zaopiekujemy się Tobą!

 

Nie obniżaj lotów

#MIERZWYSOKO

Studiuj w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, najdynamiczniej rozwijającej się Uczelni w regionie!

Znajdź nas na:

06 kwiecień 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Pełnomocnik Rektora ds. dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie powołał Pełnomocnika Rektora ds. dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Do zakresu działań Pełnomocnika należy:

 • prowadzenie punktu informacyjnego
 • monitorowanie liczby pracowników i studentów z niepełnosprawnościami
 • doradztwo dla pracowników i studentów z niepełnosprawnościami
 • organizacja spotkań z osobami z niepełnosprawnościami, w celu ustalenia najbardziej potrzebnych usług wspierających proces edukacyjny
 • reprezentowanie interesów i potrzeb pracowników oraz studentów z niepełnosprawnościami
 • wspieranie aktywizacji społecznej i naukowej osób z niepełnosprawnościami poprzez promowanie wśród nich idei samorządności i rozwijanie zainteresowań naukowych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz instytucjami zrzeszającymi lub wspierającymi osoby niepełnosprawne wynikających z niepełnosprawności.
10 marzec 2020Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie