Informacja na temat świadczeń pomocy materialnej studentom

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020, przyjmowane będą w terminie 01.10.2019 r. – 15.10.2019 r. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom.

UWAGA! 

 • Zmianie ulega sposób dokumentowania dochodów:

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 528, 00 zł ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.*

*Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 88. ust. 4
i 5

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy
   do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 

 • Doprecyzowano okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej, który od roku akademickiego 2019/2020 będzie wynosił 6 lat **. Oznacza to że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia nie może przekroczyć 6 lat, niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów jak również uczelni, na której są odbywane. Termin ten biegnie również podczas urlopów i w przypadku ponownego podjęcia studiów.

 

** Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 93.

  1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
  1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
     i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  1. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane
   za granicą.

 

13 wrzesień 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

8 stycznia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych nadawane są ubiegającym się jednostkom po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy będą organizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2019 roku (http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/harmonogram-sesji-egzaminacyjnych-w-2019-roku/)

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku (http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/harmonogram-sesji-egzaminacyjnych-w-2020-roku/)

 

Sesja 23-24 listopada 2019 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie organizuje w dniach 23-24 listopada 2019 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Osoby te w dniu egzaminu muszą mieć ukończone 18 lat.

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy 23-24 listopada 2019 r.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i dostarczenie go osobiście, listownie lub e-mailowo (skan formularza), a także dokonanie opłaty za egzamin w ciągu 7 dni od momentu rejestracji.

Opłaty należy dokonać na rachunek PWSZ w Chełmie:

Bank PKO Bank Polski Centrum Korporacyjne w Lublinie,

nr: 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego
(np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego)

 

Dla przelewów realizowanych z zagranicy:

SWIFT BPPKOPLPW, IBAN PL 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego)

Prosimy o przesłanie (np. e-mailowo) potwierdzenia wpłaty.

Opłata za egzamin wynosi 150 euro (dla osób dokonujących opłaty we wrześniu będzie to 657,66 zł).

Opłata za certyfikat wynosi 20 euro i jest dokonywana po zdanym egzaminie.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy na egzamin

 

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

Kursy języka polskiego

 

 

 

Struktura egzaminu (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/)

Przykładowe testy (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/)

Zbiory zadań (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/)

Materiały i podręczniki (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/)

Wskazówki dla zdających (http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/)

Kandydaci o specjalnych potrzebach (http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/)

23 lipiec 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Instytut Nauk Medycznych

instytut

Pielęgniarstwo

 
 

Dyrektor Instytutu: dr n. med. Hubert Słodzińskitel. 82 562 06 10
Godziny przyjęć studentów:
wtorek 13.00-14.00

 
Dział Obsługi Studenta /pok. 210

Kierownik działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas

Specjalista do spraw administracyjnych:
mgr Irena Jabłońska

 

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek, godz. 10:00 - 14.00

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
Środa jest dniem bez stuenta

 

Pracownicy Instytutu:
 • prof. dr hab. n. med. Starosławska Elżbieta
 • dr n. med. Daniłosio Marek
 • dr n. med. Jerzak Paweł
 • dr n. med. Lenartowicz Halina
 • dr n. med. Słodziński Hubert
 • dr n. med. Waciński Piotr
 • mgr Adamczyk Barbara
 • mgr Bajda-Wójtowicz Bernadeta
 • mgr Baluk Marek
 • mgr Basa Barbara
 • mgr Bornus-Chmielewska Beata
 • mgr Chałaj-Czerniak Ewa
 • mgr Dejko Izabela
 • mgr Flis Anna
 • mgr Grządkowska Katarzyna
 • mgr Jakubczak Barbara
 • mgr Jasińska Agnieszka
 • mgr Król Agata
 • mgr Kruk Renata
 • mgr Lewczuk Agnieszka
 • mgr Lisiewicz Maria
 • mgr Ludwińska Elżbieta
 • mgr Mielnicka Anna
 • mgr Nowakiewicz Ewa
 • mgr Ogrodnik Wioletta
 • mgr Pawlikowska Elżbieta
 • mgr Piątek Joanna
 • mgr Piskała Ewa
 • mgr Piszczek Joanna
 • mgr Stachniuk Barbara
 • mgr Szaniawska Wiesława
 • mgr Szarkowska Skiba Monika
 • mgr Zając Barbara
18 lipiec 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne - sample

Przetargi
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
Przetargi
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
2018-12-17
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
02 sierpień 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Chełmie

jakoscksztalcenia

Wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Chełmie wiąże się z wymogami systemowymi, określonymi w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a także z nieustannym dążeniem Uczelni do zachowania najwyższych standardów kształcenia. Szczególny nacisk został przy tym położony na rozwój tzw. „kultury jakości”, rozumianej jako „zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie (uczenie się); wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość”. Dążąc do tworzenia kultury jakości, w PWSZ w Chełmie podejmowanych jest szereg działań projakościowych, które uwzględniają ogólną misję Uczelni oraz jej cele strategiczne, a przy tym stawiają w centrum tych działań traktowanego podmiotowo i indywidualnie studenta, będącego najważniejszym ogniwem procesu dydaktycznego.

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag, wyrażania opinii oraz przekazywania sugestii na temat jakości kształcenia

Internetowa Skrzynka Jakości

 


18 lipiec 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Instytut Nauk Rolniczych

instytut
 

Studiując na kierunku rolnictwo będziecie mogli uzyskać nowe uprawnienia:

 • Specjalność: Żywienie człowieka: Certyfikat dietetyka: Udzielanie porad dietetycznych i żywieniowych
 • Specjalność: Towaroznawstwo: Certyfikat: Specjalista systemu zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
 • Specjalność: Mechanizacja rolnictwa: Kurs Chemizacyjny

Dyrektor Instytutu:
dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczektel. 82 562 06 10

 
Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa

Kierownik działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas

Specjalista do spraw administracyjnych:
mgr Irena Jabłońska

 

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
Środa jest dniem bez studenta

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00


Pracownicy Instytutu
 • prof. dr hab. Sławiński Cezary
 • prof. dr hab. inż. Lipiński Wojciech
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Lamorski Krzysztof
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Malaga-Toboła Urszula
 • dr Lamorska Joanna
 • dr hab. Kitowski Ignacy
 • dr hab. inż. Kocira Anna
 • dr inż. Cymerman Jacek
 • dr inż. Kornas Rafał
 • dr inż. Stamirowska-Krzaczek Ewa
 • dr inż. Stryjecka Małgorzata
 • dr inż. Tomaszewska Marzena
 • mgr Nowosad Natalia
 • mgr Zając Agnieszka
18 lipiec 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Projekty unijne - sample

16-17 października
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
4-6 września
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
9 maja
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
17-18 maja
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
16-17 października
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
4-6 września
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
9 maja
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
17-18 maja
Curabitur vulputate felis at metus fermentum, id maximus libero blandit. Nunc vulputate tristique erat. Integer vel dictum orci, a auctor urna.
02 sierpień 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów jest:

przekazanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, które są kluczowe do budowania w organizacji nowoczesnej funkcji ZZL i wzmacniania jej roli w organizacji. Na studiach nauczysz się m.in. jak przełożyć strategię firmy na proponowane rozwiązania w obszarze ZZL, które będą wspierały realizację celów firmy; jak zaplanować i wdrożyć skuteczne procesy ZZL m.in. : rekrutacja, adaptacja, rozwój Pracowników, zarządzanie wynikami pracy, zatrudnienie, wdrożenie struktury organizacyjnej i systemów motywacyjnych; jakie wskaźniki ZZL warto mierzyć i jak je interpretować. Studia dostarczają również wiedzy z zakresu psychologii komunikacji społecznej, prowadzenia projektów, prawa pracy i kontrolingu personalnego. Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę w zakresie kluczowych obszarów niezbędnych w pracy w działach ZZL. Stawiamy na praktyczny aspekt studiów - absolwenci otrzymają konkretne i sprawdzone narzędzia i praktyki rynkowe do zastosowania w swojej pracy.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Studia skierowane są do: aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którzy chcą poszerzyć/uzupełnić wiedzę oraz zdobyć praktyczne narzędzia i wskazówki do wykorzystania w swojej pracy, jak też do osób planujących podjęcie pracy w w/w obszarze oraz tych, które nie mają wiedzy i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale chcą zgłębić tą tematykę.

Czas trwania: 2 semestry (200 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie warsztatów, studium przypadków, zadań symulacyjnych, wykładów)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

18 lipiec 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Instytut Neofilologii


Dyrektor Instytutu: dr Tomasz Zygmunttel. 82 564 21 21
Godziny przyjęć studentów:
czwartki, 9.00-16.00

 
Dział Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki

Kierownik działu:
mgr Anna Wołoszczuk

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Mariola Tiuchtiej

 

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek, godz. 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
W terminach zjazdów studiów niestacjonarnych: sobota godz. 9.00 - 13.00

Katedry:

Katedra Anglistyki
Kierownik katedry - prof. dr hab. Jan Kłos

Katedra Slawistyki
Kierownik katedry - dr Mirosława Kawecka

Katedra Stosunków Międzynarodowych
Kierownik katedry - prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy


Pracownicy Instytutu:
 • prof. dr hab. Glotov Oleksandr
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Biskub Iryna
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Gil Andrzej
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Kłos Jan
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Osadczy Włodzimierz
 • prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Wawryniuk Andrzej
 • dr Giedz-Topolewska Teresa
 • dr Hajduk Jurij
 • dr Kawa Magdalena
 • dr Kawecka Mirosława
 • dr Koza Iwona
 • dr Lasek-Surowiec Iwona
 • dr Osadczy Olga
 • dr Zaręba Agnieszka
 • dr Ziarkowska-Robak Agnieszka
 • dr Zygmunt Tomasz
 • mgr Adamiec Mariusz
 • mgr Bojar Magdalena
 • mgr Cuper Alicja
 • mgr Cuper-Ferrigno Małgorzata
 • mgr Gardziński Zygmunt
 • mgr Górnik Dorota
 • mgr Niedzielski Maciej
 • mgr Oskierko Marcin
 • mgr Śmigielska Ewelina
 • mgr Teodorowicz Katarzyna
 • mgr Wołoszczuk Anna
 • mgr Załużna-Łuczkiewicz Malina
 • mgr Zygmunt Rafał
 • mgr inż. Wołoszczuk Jacek
 • ks. mgr Lewicki Jacek
18 lipiec 2019Uncategorised CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie