Studia kierowane są: do absolwentów studiów wyższych magisterskich i licencjackich, posiadających przygotowanie pedagogiczne i umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie intermediate (średniozaawansowanym). Dzięki studiom słuchacze uzyskują metodyczne kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, alternatywnych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Umożliwiają nauczycielom także realizację ścieżki awansu zawodowego. Kandydaci na studia podyplomowe Edukacja przedszkolna z językiem angielskim powinni okazać dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne oraz znajomość języka angielskiego na poziomie intermediate (średniozaawansowanym). Dla osób, które nie posiadają certyfikatu językowego na poziomie B2 będzie przeprowadzony językowy test kwalifikujący, który odbędzie się w wyznaczonym terminie. Osoby legitymujące się certyfikatem językowym na poziomie B2 (FCE), oraz osoby legitymujące się dokumentem ukończenia kolegium języków czy filologii w zakresie języka angielskiego zwolnione są z testu kwalifikującego na studia podyplomowe.

Czas trwania: 3 semestry (450 godz.)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne, dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (dowolny kierunek/specjalność), w przypadku osób zwolnionych z testu językowego – dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego)

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie