Nazwa jednostki organizującej  kształcenie: Centrum Studiów Podyplomowych  PWSZ w Chełmie
 

Nazwa studiów: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Poziom studiów: Studia podyplomowe

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 3 semestry

Liczba godzin:

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej oraz dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

      390 h (przygotowanie merytoryczne 240; przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h)

      praktyki: 120 godzin

      liczba punktów ECTS: 38

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

      dodatkowo: 60 h – kształcenie kierunkowe

                          60 h – praktyki zawodowe

                         liczba punktów ECTS: 12

      Łącznie dla grupy 2:  450 godz. + 180 godz. praktyki, ECTS 50.

Uwaga Kształcenie kierunkowe dotyczy jedynie osób wchodzących w skład drugiej  grupy.

 

Cena: dla osób z grupy 1 – 1.300,00 zł za  semestr,

Cena: dla osób z 2 grupy: I sem. 2.000,00,  II i III sem. po 1.300,00 zł. 

 

Rekrutacja

Adresaci studiów podyplomowych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które:
 • ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, logopedia a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 2. Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
 3. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu,
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

 1. Wiedza: znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii i socjologii.
 2. Umiejętności: rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami pedagogicznymi, umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk społecznych oraz posługiwanie się podstawowymi metodami i technikami w zakresie pracy z dzieckiem; umiejętność diagnozowania i podejmowania odpowiednich działań edukacyjnych bądź terapeutycznych.
 3. Kompetencje społeczne: aktywna postawa w rozwiązywaniu podstawowych problemów z obszaru diagnozy, funkcjonowania rodziny i świadomość potrzeby wykonywania pracy zarówno samodzielnej jak i zespołowej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

Cele kształcenia

 1. Wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne* do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 2. Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 1. Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 2. Zapoznanie słuchaczy z wczesnymi symptomami zaburzeń ze spektrum autyzmu
 3. Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Zapoznanie z metodami i formami współpracy nauczycieli i wychowawców z instytucjami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

*Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1.08.2017r - przygotowanie pedagogiczne: należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

             Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

            Słuchacze zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania,  formami terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nabędą  umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób z w/w zaburzeniami na każdym etapie ich życia, od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Słuchacze uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb podopiecznych. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

            Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz pozytywny wynik  egzaminu końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Po ukończeniu studiów podyplomowych  Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu:
- słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów.

- absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznym.

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie