I.                   Informacje ogólne

Nazwa jednostki organizującej  kształcenie: Centrum Studiów Podyplomowych  PWSZ w Chełmie

Nazwa studiów: Pedagogika korekcyjna

Poziom studiów: Studia podyplomowe

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 3 semestry

Liczba godzin:

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej oraz dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

      390 h (przygotowanie merytoryczne 240; przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h)

      praktyki: 120 godzin

      liczba punktów ECTS: 38

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

      dodatkowo: 60 h – kształcenie kierunkowe

                          60 h – praktyki zawodowe

                         liczba punktów ECTS: 12

      Łącznie dla grupy 2:  450 godz. + 180 godz. praktyki, ECTS 50.

 

Uwaga: Kształcenie kierunkowe dotyczy jedynie osób wchodzących w skład drugiej  grupy.

 

Cena: dla osób z grupy 1 – 1.300,00 zł za  semestr,

Cena: dla osób z 2 grupy: I sem. 2.000,00,  II i III sem. po 1.300,00 zł. 

 

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna są opracowane w oparciu
 o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.).

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę do prowadzenia indywidualnych
i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności
w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. W ramach realizowanych studiów szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

 • psychopedagogicznych podstaw terapii pedagogicznej;
 • diagnozy i terapii pedagogicznej;
 • konstruowania programów korekcyjno – kompensacyjnych;
 • metodyki prowadzenia zajęć terapeutycznych korekcyjno – kompensacyjnych(specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, ryzyko dysleksji, trudności w uczeniu się matematyki, zaburzenia percepcyjno - motoryczne, zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego);
 • trafnego doboru narzędzi diagnostycznych i ich zastosowania w procesie diagnostycznym;
 •  podejmowania czynności diagnostycznych do oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, społecznego;
 • wykorzystania różnorodnych metod w procesie terapii pedagogicznej

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela-diagnosty, terapeuty
w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

II.               Rekrutacja

 

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe, dodatkowo:

-       posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub

-       posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 2. Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
 3. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

-      wypełniony kwestionariusz osobowy, 

-     kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu ,

-      2 fotografie legitymacyjne,

-      oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

 

III.           Cele kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z  § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Program studiów jest zgodny rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Przygotowany program studiów pedagogika korekcyjna zakłada realizację następujących celów kształcenia:

 • nabycie przez uczestników pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki korekcyjnej;
 • rozszerzenie umiejętności pedagogicznych i  kompetencji wychowawczych, umożliwiających planowanie i skuteczne realizowanie terapii pedagogicznej;
 • rozszerzenie umiejętności pedagogicznych i kompetencji wychowawczych, umożliwiających planowanie i skuteczne realizowanie diagnozy pedagogicznej;
 • rozszerzenie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę w różnego rodzaju zespołach, a także umożliwiających bardziej skuteczne komunikowanie się z otoczeniem, samodzielne uczenie się, planowanie rozwoju zawodowego i radzenie sobie na rynku pracy;
 • pogłębienie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz rozwój postaw prospołecznych;
 • pogłębienie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia;
 • pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności zwiększającej mobilność słuchaczy na rynku pracy, postawy rozwojowej absolwentów, którzy oprócz wysokiego poziomu wiedzy pedagogicznej i przygotowania praktycznego, będą aktywnie zabiegać o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji

 

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie