I.            Informacje ogólne

Nazwa jednostki organizującej kształcenie: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie

Nazwa studiów: Przygotowanie pedagogiczne

Poziom studiów: Studia podyplomowe

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 390 h zajęć i 150 h praktyk

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub też do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu obejmują w szczególności następujące grupy przedmiotów:

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne - 180 h + 30 h praktyki zawodowe;
 2. Podstawy dydaktyki i emisja głosu - 60 h;
 3. Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć – 150 h + 120 h praktyki zawodowe.

Liczba punktów ECTS: 30

Cena: 1.300,00 zł za jeden semestr

   II.            Rekrutacja

Adresaci studiów podyplomowych:

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.
 2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 3. Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
 4. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 5. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu obowiązujących dokumentów.

III.            Cele kształcenia

 1. Przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie w kompetencje z zakresu dydaktyki oraz szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w powiązaniu z kierunkiem studiów oraz praktyką pedagogiczną.
 2. Kształcenie umiejętności kluczowych w realizacji zadań (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) placówki oświatowej.
 3. Umożliwienie rozwijania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej i metodycznej, niezbędnej w pracy nauczyciela.
 4. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i językowych, interpersonalnych i społecznych, w zakresie zarządzania i kierowania grupą osób, diagnozowania potrzeb indywidualnych członków grupy oraz ewaluacji prowadzonych działań pedagogicznych.
 5. Rozwijanie postawy gotowości do samokształcenia i doskonalenia kompetencji zawodowych, w tym umiejętności komunikowania się ze specjalistami i praktykami, przy użyciu różnych kanałów i technik.
 6. Rozwijanie wrażliwości etycznej, postawy autorefleksji, empatii, aktywności prospołecznej i poczucia odpowiedzialności za wdrażany w codziennej praktyce etos pracy nauczyciela.

 IV.            Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6, 7 albo 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

            Kształcenie na studiach przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lub teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

            Zajęcia realizowane będą w trakcie weekendowych zjazdów oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe realizowane są w trakcie roku szkolnego.

            Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych przez osoby prowadzące zajęcia, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

            Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku nauczyciela przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lub też nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

    V.            Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się

            Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się wymaga zastosowania zróżnicowanych form sprawdzania, adekwatnych do kategorii wiedzy, umiejętności albo kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.

            Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy będą weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych w formie zadań otwartych lub zamkniętych lub egzaminów ustnych, a także w oparciu o analizę opracowanych konspektów i obserwację ich praktycznej realizacji. Egzaminy pisemne lub ustny będą ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość zagadnień i nie ograniczą się do znajomości faktów. Egzamin ustny w szczególności będzie służyć sprawdzeniu poziomu zrozumienia zagadnienia, umiejętności analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów.

            Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności będzie związana z bezpośrednią obserwacją uczestnika studiów podyplomowych w czasie wykonywania działań właściwych dla danego zadania zawodowego (dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego) wynikającego z roli nauczyciela.

            Do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu należą:

 • egzamin – ustny, opisowy, testowy;
 • zaliczenie – ustne, opisowe, testowe;
 • kolokwium;
 • przygotowanie referatu, eseju;
 • rozwiązywanie zadań problemowych;
 • prezentacje multimedialne przygotowywane indywidualnie lub grupowo;
 • wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji;
 • analiza przypadków case study;
 • opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych;
 • opracowanie narzędzi dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy zajęć, opisów prowadzonych obserwacji;
 • przygotowanie programów własnych;
 • przygotowanie arkuszy diagnostycznych;
 • egzamin dyplomowy / obrona pracy;
 • inne formy weryfikacji zakładanych efektów.

W trakcie studiów uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki szczegółowej powiązanej z ukończonym kierunkiem studiów oraz kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Uczestnik uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do pracy nauczyciela w placówkach oświatowych jako uzupełnienie jego kwalifikacji cząstkowych zgodnie z charakterystyką Polskiej Ramy Kwalifikacji.

            Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie