O kierunku: Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Agrotronika jest specjalistą w zakresie diagnostyki i eksploatacji oraz obsługi urządzeń i systemów agrotronicznych. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do nauczania przedmiotu agrotronika. Jest przygotowany do zarządzania systemami agrotronicznymi oraz do podjęcia pracy jako menadżer w gospodarstwach rolnych. Ma przygotowanie do pracy w firmach oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie związane z systemami informatyczno – komunikacyjnymi. Ma umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki i eksploatacji, obsługi, konserwacji oraz naprawy urządzeń, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolnej.

Czas trwania: 3 semestry (400 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: preferowani absolwenci studiów wyższych na kierunkach rolniczych i technicznych (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie