Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP, m.in. w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników.

Studia adresowane są do: 

  • osób pracujących lub zainteresowanych przygotowaniem do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nauczycieli w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy,
  • wykładowców w ośrodkach szkoleniowych,
  • pracowników firm, które świadczą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania: 2 semestry (240 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: preferowani absolwenci studiów wyższych na kierunkach technicznych lub przyrodniczych (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.250 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie