Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w metodyczne kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolach wraz z umiejętnością zastosowania elementów systemu pedagogicznego Marii Montessori

Czas trwania: 3 semestry (430 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich i licencjackich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu) oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (certyfikat językowy do okazania do końca trwania studiów podyplomowych), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty związanej z przyjęciem na studia, oryginał dowodu osobistego - do wglądu

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach