Studia adresowane są do: 

do nauczycieli przedmiotów lotniczych oraz wszystkich zainteresowanych. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie mechaniki i awioniki lotniczej; stanowią podstawę umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych technik nauczania. Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych dla zawodów: Technik mechanik lotniczy, Technik awionik oraz zagadnień bezpieczeństwa w lotnictwie.

Czas trwania: 2 semestry (265 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: preferowani absolwenci studiów wyższych na kierunkach technicznych z uprawnieniami nauczycielskimi (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty związanej z przyjęciem na studia, kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 2400 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach