Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę w zakresie m.in.: psychopedagogicznych podstaw terapii, diagnozy i terapii pedagogicznej w warunkach szkolnych, konstruowania programów korekcyjno-kompensacyjnych, metodyki prowadzenia zajęć terapeutycznych itp.

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela-diagnosty, terapeuty w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych instytucjach edukacyjnych wspierających oddziaływania rodziców.

Program studiów powstał w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

Studia skierowane są do: absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich; preferowane będą osoby z uprawnieniami nauczycielskimi oraz absolwenci z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego.

Czas trwania: 3 semestry (300 godzin dydaktycznych + praktyka 60 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.050 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie