Celem studiów jest m.in.:

  • umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia: od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości,
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą  z autyzmem i Zespołem Aspergera,
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędną do planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
  • przygotowanie słuchaczy do współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   (Dz.U. 2012 poz. 131).

Praktyczny charakter studiów: program studiów podyplomowych został opracowany w taki sposób, by połączyć teorię z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami z autystycznym spektrum zaburzeń. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w placówce specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej.

Uzyskiwane kwalifikacje: absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Studia skierowane są do: absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich z uprawnieniami nauczycielskimi, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji.

Czas trwania: 3 semestry (380 godzin – wykłady, ćwiczenia, praktyki)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.050 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie