CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST MIĘDZY INNYMI: wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do osób (w tym dzieci i młodzieży) z dysfunkcją wzroku tj. słabowidzących i niewidomych, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością), przebywających w placówkach szkolnictwa ogólnokształcącego, specjalnego oraz środowisku rodzinnym. W ramach realizowanego kursu szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

  • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i systemów nauczania i specyfiki organizacji procesu kształcenia i wychowywania osób z dysfunkcją wzroku,
  • trafnego doboru i stosowania różnych metod i form pracy oraz usprawniania społecznego osób słabowidzących i niewidomych,
  • podejmowania czynności diagnostycznych do oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z dysfunkcją wzroku,
  • prowadzenia działań profilaktycznych na rzecz integracji włączającej.

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW: program studiów podyplomowych został opracowany w sposób pozwalający łączyć teorię z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami z dysfunkcją wzroku. Słuchacze mogą poznać nie tylko teoretyczne aspekty warunkujące efektywność w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, ale także rozwinąć swoje kompetencje niezbędne do pracy nauczyciela w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej).

UZYSKIWANE KWALIFIKACJEabsolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dających przygotowanie do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej). Studia kończą się egzaminem dyplomowym.
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131) i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO: absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich z uprawnieniami nauczycielskimi, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji.

Czas trwania: 3 semestry (godzin 465 godzin – wykłady, ćwiczenia, praktyki)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń.

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.000 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie