CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOKSZTAŁCAJĄCYCH JEST: wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu /lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością/ przebywających w placówkach szkolnictwa ogólnokształcącego, specjalnego lub w środowisku rodzinnym. W ramach realizowanego programu szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

  • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnej koncepcji i systemów nauczania i specyfiki organizacji procesu kształcenia i wychowywania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • trafnego doboru i stosowania różnych metod i form pracy oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo,
  • podejmowania czynności diagnostycznych do oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnością,
  • prowadzenia działań profilaktycznych na rzecz integracji włączającej.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz w instytucjach opieki całkowitej (np. w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej).

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017 r., poz. 1575) i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktykę pedagogiczną.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe społeczne lub humanistyczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (kserokopia – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.000 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie