Celem studiów podyplomowych: Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień jest przygotowanie słuchaczy do pracy ośrodki leczenia uzależnień (publiczne i niepubliczne ośrodki terapii uzależnień, punkty MONARU, kluby AA, Al.-anon, inne), placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe), placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze, punkty interwencji kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy), ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, inspektoratach ds. nieletnich, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach socjalizacyjnych , ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych.

Studia podyplomowe Profilaktyka i terapia uzależnień mają wyposażyć absolwentów nie tylko w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu profilaktyki społecznej, rozumianej szeroko jako przeciwdziałanie wszelkim przejawom społecznej dysfunkcji dzieci i młodzieży, ale i w określone kwalifikacje z zakresu diagnozy, terapii, a przede wszystkim profilaktyki. Stąd w programie studiów uwzględniono, obok przewidzianych standardami kształcenia obowiązkowych wykładów z psychopatologii, psychologii rozwoju, diagnozy i terapii uzależnień etc, także ćwiczenia i warsztaty kształcące umiejętność sporządzania autorskich programów profilaktycznych. Z uwagi na fakt, że praca w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień wymaga specjalnych umiejętności interpersonalnych słuchacze wezmą także udział w kształcących je treningach: podstawowym interpersonalnym i pogłębiającym intrapsychicznym. Zdobycie odpowiedniego przygotowania do pracy w proponowanej dziedzinie zapewnia także przewidziana planem studiów praktyka

Czas trwania: 3 semestry (360 godzin, w tym praktyka 30 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe humanistyczne lub społeczne, a szczególnie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego-do wglądu .

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie