Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńcza jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze pedagogów- wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i praktykujących pedagogów zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: teorii, socjologii, filozofii opieki i wychowania; pedagogiki, prawodawstwa, historii i projektowania w opiece nad dzieckiem oraz umiejętności w zakresie organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rekreacyjnych i zabaw, a także umiejętności w zakresie realizacji zadań wynikających z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + praktyka 150 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe humanistyczne, a szczególnie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 2 fotografie legitymacyjne. Według kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.000 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie