Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: magisterskich, licencjackich kierunków pedagogicznych oraz filologów z przygotowaniem pedagogicznym. Dają one kwalifikacje w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolu i szkole w systemie zintegrowanym (klasy I- III) oraz stawiają nauczycielom możliwości awansu zawodowego. Umożliwiają nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania w diagnozie, korekcji i profilaktyce zaburzeń i dysfunkcji ucznia w wieku wczesnoszkolnym.

Cele studiów:

  • Doskonalenie warsztatu merytorycznego nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Kształcenie umiejętności projektowania zintegrowanych sytuacji edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III.
  • Formowanie osobowości nauczyciela jako innowatora-kreatywnego i asertywnego animatora metod i technik edukacyjnych, wrażliwego na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Wyposażenie w niezbędne kompetencje w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci, umiejętności przeprowadzenia diagnozy i zaprojektowania działań terapeutycznych, korekcyjnych lub profilaktycznych.

Czas trwania : 3 semestry (450 godzin)

Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe, pedagogiczne lub filologiczne z przygotowaniem pedagogicznym (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300zł - opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie