Celem studiów jest:

wyposażenie uczestników w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjno- wychowawczych i psychokorekcyjnych w stosunku do (dzieci, młodzieży) z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu/ lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością)/, przebywających  w placówkach szkolnictwa ogólnokształcącego, specjalnego oraz środowisku rodzinnym. W ramach realizowanych studiów szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

  • planowania pracy dydaktyczno–wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i systemów nauczania i specyfiki organizacji procesu kształcenia  i wychowywania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i na różnych etapach kształcenia. Konstruowanie i ewaluowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
  • trafnego doboru i stosowania różnych  metod i form pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych intelektualnie na poszczególnych etapach kształcenia;
  • podejmowania czynności diagnostycznych do oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, poznawczego i społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym sprzężoną,
  • prowadzenia  działań profilaktycznych na rzecz integracji włączającej celem inicjowania strategii destygmatyzacji i destereotypizacji.

Absolwent przygotowany będzie do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej), w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipiec 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje zakres treściowy modułu merytorycznego i dydaktyczno – metodycznego( E.1; E. 2; E.3).

 

Studia skierowane są do: aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którzy chcą poszerzyć/uzupełnić wiedzę oraz zdobyć praktyczne narzędzia i wskazówki do wykorzystania w swojej pracy, jak też do osób planujących podjęcie pracy w w/w obszarze oraz tych, które nie mają wiedzy i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale chcą zgłębić tą tematykę.

Czas trwania: 3 semestry (520 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe, preferowane społeczne lub humanistyczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.100 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie