Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Wartości wychowawcze zawarte w twórczości Janusza Korczaka”.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

 • literackiej;
 • plastycznej.
 1. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, wiersz, esej itp.).
 2. Praca literacka:
  • powinna być napisana w formacie *.doc/*.docx oraz dostarczona w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku CD/DVD;
  • nie może przekraczać 5 stron wydruku komputerowego w formacie A4, wielkość czcionki 12.
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo itp.) oraz w dowolnym formacie.
 4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca oraz mgr inż. Agaty Fisz Prezydent Miasta Chełm.

Celem konkursu jest:

 1. zapoznanie uczniów z działalnością Janusza Korczaka;
 2. rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, historyczno-pedagogicznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością Janusza Korczaka;
 3. rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;
 4. promowanie młodych talentów.

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 2. Laureaci konkursu w kategorii literackiej oraz w kategorii plastycznej otrzymują nagrody rzeczowe.
 3. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano następujące nagrody rzeczowe (książki, albumy) o wartości:
  • I miejsce – 300 zł.
  • II miejsce – 250 zł.
  • III miejsce – 150 zł.

Terminarz konkursu

Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2015 r. Prace można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
z dopiskiem „Wartości wychowawcze zawarte w twórczości Janusza Korczaka”.

Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w trakcie Dni Otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54A.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), zawierający dane uczestnika konkursu, a w szczególności: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz zgodę na publikację pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu