Studenci IV roku kierunków:

Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn !!!

 

Zgodnie z § 51 Regulaminu studiów złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego lub odpowiednio innych zajęć, w ramach których przygotowana jest praca dyplomowa Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta na 14 dni przed obroną pracy następujące dokumenty:
 1. egzemplarz pracy dyplomowej zawierający CD z elektroniczną formą pracy oraz prezentacją multimedialną wystąpienia studenta na obronie. CD powinno być opatrzone etykietą zawierającą dane: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy;
  • strona tytułowa pracy według obowiązującego wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu,
  • na pierwszej stronie powinien znaleźć się odręczny podpis promotora zatwierdzający pracę do obrony,
  • podpisane przez dyplomanta oświadczenie o autorstwie pracy, wklejone do pracy zaraz po stronie tytułowej (druk do pobrania ze strony internetowej Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa;
  • wysłanie pracy dyplomowej do systemu Wirtualna Uczelnia
 2. dwa egzemplarze pracy student przekazuje swojemu promotorowi;
 3. indeks z kartą zaliczeniowo-egzaminacyjną ostatniego semestru z kompletem wpisów;
 4. karta obiegowa zatwierdzona przez: bibliotekę, dział praktyk, dział pomocy materialnej, kwesturę;
 5. dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów /60 zł (wpłata na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni) za wydanie odpisu w języku obcym opłata wynosi 40 zł;
 6. 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o formacie 4,5cm x 6,5 cm (dodatkowo 1 fotografia dla osób ubiegających się o odpis dyplomu w języku obcym,
 7. wszystkie dokumenty powinny być złożone w wiązanej tekturowej teczce, nie podpisanej,
 8. o terminie i godzinie obrony pracy dyplomowej student dowiaduje się z Działu Obsługi Studenta po jego ustaleniu z Dyrektorem Instytutu;
 9. odnośnie szczegółów dotyczących egzaminu dyplomowego prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 9 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (dostępny na stronie internetowej Uczelni).
UWAGA !!!
DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!


Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów 

Pliki do pobrania

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie