Studenci III roku filologii polskiej

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Humanistycznych - na 14 dni przed obroną - następujących dokumentów:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej * wraz z jej kopią na nośniku elektronicznym. Pierwsza strona pracy winna zawierać odręczną adnotację promotora o przyjęciu pracy do obrony. Nośnik elektroniczny (płyta, dyskietka) winien być opatrzony etykietą zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu, tytuł pracy, kierunek studiów, datę złożenia pracy
  • dwa egzemplarze pracy w twardej oprawie student składa promotorowi;
  • strona tytułowa pracy winna być sporządzona według wzoru dostępnego w Dziale Obsługi Studenta i na stronie internetowej; jeżeli student ma dwa imiona, wpisuje oba 
  • po stronie tytułowej praca winna zawierać podpisane osobiście przez studenta oświadczenie o autorstwie pracy; ostatnia strona pracy to podpisane osobiście przez studenta oświadczenie o przechowywaniu i udostępnianiu pracy. Wzory obu oświadczeń są dostępne w DOS i na stronie internetowej;
 2. Indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta semestru VI wraz z wszystkimi wymaganymi wpisami;
 3. Kartę obiegową podpisaną przez: bibliotekę, dział praktyk, a w przypadku studentów korzystających ze zbiorów biblioteki UMCS, także przez tę bibliotekę;
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 zł (na konto PWSZ dostępny jest poprzez Wirtualną Uczelnię);
 5. Cztery fotografie w formacie 4,5 cm x 6,5 cm (bez żadnych ozdób, nakrycia głowy, na jasnym tle), podpisane imieniem i nazwiskiem;

Wszystkie dokumenty winny być złożone w aktowej teczce wiązanej, nie podpisanej, nie później niż do 30 września .
Termin obrony pracy licencjackiej ogłaszany jest przez DOS, po jego ustaleniu przez Dyrektora Instytutu.

Szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (§ 51-56) dostępny na tablicy ogłoszeń DOS oraz na stronie internetowej Uczelni.

Do pobrania:

* Egzemplarz pracy składanej do akt winien być sporządzony wg następujących zasad: czcionka: Times New Roman, wielkość: 12, interlinia: 1, druk dwustronny, oprawa miękka (termobindowanie).

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie