• Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - 
 • Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - 
 • Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - 

Informacja w sprawie zasad wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie za wszelkiego rodzaju odpłatne usługi edukacyjne (np. za studia niestacjonarne) wystawia faktury nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym Uczelnia otrzymała część lub całość należności.

Wszystkie osoby będące nabywcami usług edukacyjnych świadczonych przez PWSZ w Chełmie, które chcą uzyskać fakturę za opłacone usługi, mają obowiązek złożyć lub przesłać faksem bądź listownie stosowny wniosek o wystawienie faktury do Działu Kwestury PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pok. 111, tel. 82 565 60 33/ fax. 82 562-10-16.

Opłaty pobierane od studentów za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów na: (Dz. U. Nr 201, poz. 1188),
  • pobiera opłaty za wydanie:- legitymacji studenckiej - 17 zł,
  • indeksu - 4 zł,
  • dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł,
  • dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł.
 2. Za wydanie duplikatu każdego z dokumentów wymienionych w punkcie 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.
 3. Opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych lub wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wnosi się w kasie Uczelni lub na konto Uczelni(numer konta dostępny poprzez Wirtualną Uczelnię):
  z odpowiednim dopiskiem: Opłata za wydanie dyplomu, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych, odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy podając kierunek/specjalność kształcenia.
 4. Opłatę za wydanie legitymacji studenckiej oraz za wydanie indeksu należy wnieść we właściwym Dziale Obsługi Studenta.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie