• Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
 • Zarządzenie nr 61/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
 • Zarządzenie numer 60/2018 w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 
 • Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku
 • Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Chełmie w roku akademickim 2018/2019 

Pomoc materialna dla studentów rok akademicki 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem serwisu "Wirtualna Uczelnia" - od 1 października 2018r.

https://wu.pwsz.chelm.pl

Instrukcja do logowania się do systemu Wirtualna Uczelnia:

 Składanie wniosków o:

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • Zapomoga losowa.

Etap I  - elektroniczna rejestracja: Wnioski o  stypendia  należy rejestrować  elektronicznie w Wirtualnej Uczelni
Etap II -  złożenie wniosków wraz z załącznikami do weryfikacji w Dziale Pomocy Materialnej Studentom powinno nastąpić w terminie - do 7 dni od daty rejestracji w Wirtualnej Uczelni

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do weryfikacji w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie w terminie do 7 dni od daty rejestracji w Wirtualnej Uczelni. Jeśli wniosek wraz z załącznikami nie zostanie złożony w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie – nie będzie rozpatrzony!

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO:

Do wniosku o  przyznanie stypendium socjalnego  student zobowiązany jest dołączyć:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - za 2017 rok (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć student oraz każdy pełnoletni członek rodziny studenta),
 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, w tym:
  • zaświadczenie lub oświadczenie zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – ZUS/KRUS, zaświadczenie składają tylko osoby posiadające dochód w 2017 roku, (zaświadczenie z KRUS dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą),
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  o wielkości posiadanego w 2017 roku gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
  • umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2017 r., (zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokumenty lub oświadczenia określające wysokość oraz datę uzyskanego/utraconego dochodu w przypadku utraty dochodu po roku 2017:świadectwo pracy, umowy zlecenia, PIT z zakładu pracy/organu rentowego; w przypadku uzyskania dochodu po roku 2017: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z UP, decyzja o przyznaniu renty, umowa zlecenia, itp.),
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia i pobieranych świadczeniach,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • kopia aktu urodzenia dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym,
 • akt małżeństwa.
 1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego  w roku kalendarzowym, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.
 2. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
 3. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pobierania stypendium wymagają potwierdzenia innymi dokumentami niż wymienione w ust. 6 lub złożenia stosownego oświadczenia, Komisja Socjalna oraz Odwoławcza Komisja Socjalna może żądać przedstawienia takiego dokumentu pod rygorem odmowy przyznania świadczenia bądź zawieszenia realizacji przyznanych świadczeń.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

STYPENDIUM REKTORA Z TYTUŁU UZYSKANIA WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN

ROK AKADEMICKI
2018/2019

Średnia ocen

Ilość punktów

5,00 – 5,00

17

4,99 – 4,98

16

4,97-4,90

15

4,89-4,82

14

4,81-4,74

13

4,73-4,66

12

4,65-4,58

11

4,57-4,50

10

4,49-4,42

9

4,41-4,34

8

4,33-4,26

7

4,25-4,18

6

4,17-4,10

5

4,09-4,00

4

STYPENDIUM REKTORA Z TYTUŁU OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Osiągnięcie

Liczba punktów

Potwierdzenie

I. Olimpiady dla studentów

międzynarodowe:
miejsce I-III

10

dyplom lub stosowne zaświadczenie/ zaświadczenie organizatora

krajowe:
miejsce I-III

8

uczelniane:
miejsce I-III

6

II. Olimpiady dla uczniów, przyjętych na I rok studióww roku złożenia egzaminu maturalnego

międzynarodowe:
laureaci

20

dyplom lub stosowne zaświadczenie/ zaświadczenie organizatora

przedmiotowe
o zasięgu ogólnopolskim: laureaci i finaliści

18

III. Konkursy naukowe

o zasięgu międzynarodowym: miejsce I-III

10

dyplom lub stosowne zaświadczenie/ zaświadczenie organizatora

o zasięgu krajowym: miejsce I-III

8

o zasięgu uczelnianym:
miejsce I-III

6

IV. Publikacje

artykuł w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW lub listy filadelfijskiej

10

kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwy czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany)/ zaświadczenie wydawcy/zaświadczenie opiekuna naukowego.

monografia naukowa

8

rozdział w monografii

6

artykuł w innym czasopiśmie naukowym

4

publikacja w wersji elektronicznej (publikacja w repozytoriach naukowych, na stronach WWW lub wydane na nośnikach elektronicznych)

3

zaświadczenie wydawcy/zaświadczenie opiekuna

 

 

 

V. Udział w pracach naukowo - badawczych

kierowanie projektem naukowym

8

zaświadczenie organizatora projektu/
zaświadczenie Dyrektora Instytutu/ Opiekuna naukowego.

udział w grancie naukowym, programie badawczym, badaniach: np. laboratoryjnych, terenowych, ankietowych, sondażowych

8

zaświadczenie kierownika programu badawczego/ zaświadczenie opiekuna naukowego

udział w opracowaniu patentu lub wzoru użytkowego

6

zaświadczenie kierownika zespołu/ 
wyciąg z ewidencji patentowej

VI. Konferencje naukowe

konferencja międzynarodowa – wystąpienie z własnym referatem lub prezentacją

6

materiały pokonferencyjne – strony zawierające nazwisko autora, tytuł prezentowanego wykładu, komunikatu, nazwa i termin konferencji/ zaświadczenie organizatora konferencji

konferencja międzynarodowa –wystąpienie z referatem lub prezentacją jako współautor

5

konferencja krajowa - wystąpienie z własnym referatem lub prezentacją

4

konferencja krajowa - wystąpienie z referatem lub prezentacją jako współautor

3

konferencja uczelniana - wystąpienie z własnym referatem lub prezentacją

2

konferencja uczelniana - wystąpienie z referatem lub prezentacją jako współautor

1

publikacja  w wydawnictwie pokonferencyjnym

2

kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwy czasopisma lub książki, datę wydania/ zaświadczenie wydawcy/ zaświadczenie organizatora konferencji/ materiały pokonferencyjne – strony zawierające nazwisko autora, tytuł prezentowanego wykładu, komunikatu, posteru, nazwa i termin konferencji

organizacja konferencji naukowej

1

 zaświadczenie opiekuna naukowego lub organizatora konferencji, z opisem zaangażowania ( rodzaj obowiązków)

VII. Staże naukowe

staż naukowy w uczelni macierzystej (min. 1 miesiąc)

4

zaświadczenie opiekuna naukowego/ zaświadczenie  uczelni ze wskazaniem efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągniętych przez studenta

staż naukowy w innej uczelni lub ośrodku naukowym (min. 1 miesiąc)

2

zaświadczenie opiekuna naukowego/ zaświadczenie uczelni/ośrodka naukowego ze wskazaniem efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągniętych przez studenta

VII. Programy studenckie

odbyte studia
w innej uczelni
w ramach stypendium zagranicznego (np. ERASMUS )
lub krajowych programów międzyuczelnianych (np. MOST, MOSTRA, MOSTECH)

3

zaświadczenie koordynatora

IX. Inne

aktywna praca w kole/ kołach naukowych

2

zaświadczenie opiekuna koła naukowego

certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, co najmniej na poziomie B2

2

kserokopia uzyskanego certyfikatu

inne rodzaje osiągnięć związane z rozwojem naukowym studenta

2

zaświadczenie wydane przez uprawniony podmiot

aktywne uczestnictwo w organizacji wydarzeń popularno-naukowych organizowanych przez Uczelnię

2

zaświadczenie opiekuna naukowego lub koordynatora imprezy

STYPENDIUM REKTORA Z TYTUŁU OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Osiągnięcie

Liczba punktów

potwierdzenie

laureaci konkursów, festiwali, przeglądów

międzynarodowe

8

 1. dyplom lub stosowne   zaświadczenie
 2.  zaświadczenie organizatora

krajowe

6

uczelniane

3

wystawy indywidualne

międzynarodowe

8

zaświadczenie      organizatora

krajowe

6

uczelniane

3

wystawy zbiorowe

międzynarodowe

6

zaświadczenie      organizatora

krajowe

3

uczelniane

2

wydanie dzieła

indywidualne

8

 1. zaświadczenie wydawcy
 2. kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwa czasopisma lub książki, data wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany)

zbiorowe

6

STYPENDIUM REKTORA Z TYTUŁU OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH

Ranga zawodów / punkty

Miejsce

1

2

3

4

5

udział

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie

20

18

16

12

12

10

Mistrzostwa Świata

20

18

16

12

12

10

Mistrzostwa Europy

20

18

16

12

12

10

Uniwersjada

16

14

12

10

8

5

Mistrzostwa Polski

16

14

12

10

8

5

Akademickie Mistrzostwa Polski

10

8

6

4

3

3

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego

6

5

4

3

3

1

Udział w rozgrywkach ekstraklasy

 

 

 

 

 

3

Udział w grach zespołowych I i II ligi

 

 

 

 

 

3

Udział w grach zespołowych w barwach KU AZS PWSZ Chełm

 

 

 

 

 

2

Objaśnienia:

 1. Ad. 5 Udział w pracach naukowo- badawczych:

  Dotyczy tylko i wyłącznie prac naukowo – badawczych  i badań naukowych, które nie są objęte programem kształcenia. Nie uwzględnia się pracy badawczej wykonywanej
  w związku z przygotowaniem pracy licencjackiej.

 2. Ad. 6 Konferencje naukowe :
  1. o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne uczelnie lub ośrodki naukowe;
  2. o zasięgu krajowym rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli przedstawiciele co najmniej pięciu uczelni lub ośrodków naukowych;
  3. o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje w ramach jednej uczelni lub z udziałem prelegentów z lokalnego środowiska naukowego, niezależnie od miejsca jej odbywania

  W przypadku konferencji o zasięgu: międzynarodowym, krajowym oraz uczelnianym brany jest pod uwagę tylko i wyłącznie czynny udział tj. wygłoszenie referatu lub prezentacja. W związku z tym bierny udział w konferencji nie będzie punktowany.
  W przypadku wygłoszenia tego samego referatu lub prezentacji na kilku konferencjach, należy zaznaczyć tylko jeden dane osiągnięcie.
  Nie uwzględnia się referatu, prezentacji o charakterze nienaukowym.

 3. Za osiągnięcia studenta w zakresie organizacji konferencji naukowych, aktywnej praca w kole/kołach naukowym, znajomość języków obcych, co najmniej na poziomie B2, udokumentowaną odpowiednim certyfikatem, a także osiągnięcia zakwalifikowane do kategorii „inne rodzaje osiągnięć naukowych związane z rozwojem naukowym studenta”, oraz  kategorii „aktywne uczestnictwo w organizacji wydarzeń popularno-naukowych organizowanych przez Uczelnię”, liczba punktów określona w tabelce jest liczbą maksymalną, przyznawaną bez względu na liczbę wskazanych przez studenta osiągnięć/aktywności w danej kategorii.

STYPENDIUM REKTORA Z TYTUŁU OSIĄGNIĘCIA WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w oparciu o uzyskanie wysokiej średniej ocen potwierdza pracownik Działu Obsługi Studenta PWSZ w Chełmie.

STYPENDIUM REKTORA Z TYTUŁU OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w oparciu o uzyskanie osiągnięć sportowych opiniuje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Chełmie.