Galeria zdjęć

Galeria zdjęć podczas zajęć praktycznych studentów

Regulamin Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych

Regulamin

Kontakt

Dane teleadresowe

Oferty praktyk

Propozycje odbywania praktyk 

Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk INTiL  

Instytut Nauk Humanistycznych

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk INH  

Instytut Matematyki i Informatyki

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk IMiI  

Instytut Neofilologii

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk IN  

Instytut Nauk Rolniczych

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk INR

Instytut Nauk Medycznych

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk INM

"FIT FABRICANDO FABER"

Owidiusz

Praktyki studenckie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie stanowią integralną część procesu kształcenia. Są realizowane w wymiarze określonym w planach studiów dla poszczególnych kierunków, specjalności zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.
Podstawowym celem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia treści przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i skonfrontowania ich z praktyką życia codziennego, jak również umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i umiejętności, które będą pomocne w realizowaniu treści kształcenia podczas zajęć dydaktycznych w Uczelni. Praktyki mają kształtować podmiotowość i aktywność indywidualną studentów oraz rozwijać w nich umiejętność zespołowego działania. Zadaniem praktyki jest przyczynić się do zintegrowania społeczności akademickiej PWSZ w Chełmie w twórczej współpracy oraz do wyzwolenia kreatywności i nawiązania kontaktów zawodowych. Praktyki studenckie mają umożliwić przyszłym absolwentom PWSZ w Chełmie sprawne uaktywnienie się na rynku pracy poprzez właściwe zrozumienie zasad, organizacji i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz jej podmiotów, efektywną działalność praktyczną, przy jednoczesnym respektowaniu i wdrażaniu zasad etycznych.
Szczegółowe cele, zadania i zakres praktyki określają programy praktyk dla poszczególnych kierunków i specjalności kształcenia w ramach Instytutów PWSZ w Chełmie.

Porozumienia dotyczące praktyk studenckich wypełniać należy poprzez . Tam w zakładce Sprawy Studenta -> Wnioski Studenta -> Nowy Wniosek -> Grupa Spraw(01_stud) -> Nazwa Sprawy: "Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych" znajduje się formularz do samodzielnego uzupełnienia przez studenta, wydrukowania i dostarczenia do firmy oraz do uczelnianego opiekuna praktyk na danym kierunku.
W razie problemów technicznych proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie