Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizując rządowy program praktyk studenckich, zaprasza studentów do zapoznania się z ofertami praktyk studenckich, które publikowane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz nastronie internetowej Ministerstwa.

Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie, przekazując do Ministerstwa skierowanie do odbycia praktyki studenckiej.

Realizacja praktyk odbywa się na podstawie ramowego programu praktyki, przygotowanego przez uczelnię, wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów

Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką. Praktykant kierowany przez uczelnię na praktykę jest zobowiązany posiadać także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia.

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studenckązawartego między uczelnią a instytucją.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie