Uwaga! W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym w trybie natychmiastowym zajęcia dydaktyczne na uczelni celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 - informujemy, że zajęcia w ramach kursu spawania metodą TIG, odbywające się ZDZ w Chełmie, zostają zawieszone - do odwołania.
Uwaga!

Informujemy, że termin naboru dokumentów do udziału w szkoleniu do uzyskania uprawnienia na typ statku powietrznego Cessna 152 II edycja zostaje wydłużony do dnia 15.01.2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

w ramach projektu:
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE – NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO”,

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

aktualnie realizuje:

 1. W ramach zadania pn. Loty doskonalące: nalot doskonalący na samolotach jednosilnikowych, do tego celu wykorzystywane są statki powietrzne typu AT-3 R100 oraz cessna 152.
 2. W ramach zadania pn. szkolenie do uzyskania uprawnienia FI(A)R: studenci realizują nalot PIC, w charakterze pilota dowódcy statku powietrznego,
  w wymiarze 70 godzin przypadających na każdego studenta, do tego celu wykorzystywane są statki powietrzne typu AT-3 R100 oraz cessna 152.
 3. W ramach zadania pn. szkolenie do uzyskania uprawnienia Instruktora szkolenia
  na klasę samolotów wielosilnikowych MEP(L), CRI/ME: zakończono kolejną edycję projektu, wytypowany pracownik z pozytywnym wynikiem złożył egzamin praktyczny, kończący proces szkolenia.

 

Ponadto realizowane są dostawy części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do statków powietrznych, wykorzystywanych w procesie szkolenia.

 

PROGRAMEM OBJĘCI SĄ:

 • Studenci/studentki III i IV roku na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacji pilotaż śmigłowcowy /pilotaż samolotowy w roku akademickim 2019/2020;
 • Pracownicy - Instruktorzy OKL PWSZ w Chełmie

 

    MIEJSCE REALIZACJI

CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHEŁMIE,
             CSI PWSZ W CHEŁMIE/LOTNISKO PWSZ W CHEŁMIE,
               DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE 55, 22-100 CHEŁM

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2019-06-01 do: 2022-12-31

Wartość projektu: 7 727 668,03 zł

Cel projektu: Projekt ma na celu podniesienie do XII.2022 jakości kształcenia praktycznego na specjalnościach lotniczych na rzecz rozwoju regionalnego w PWSZ w Chełmie poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji 53 studentów/-ek., przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy, oraz odpowiadające potrzebom Uczelni i regionu nabyte umiejętności dydaktyczne kadr (2 os.). Projekt wynika z potrzeby rozszerzenia praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego na kierunkach lotniczych, a w konsekwencji zwiększenia atrakcyjności i możliwości zatrudnienia absolwentów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. W ramach zintegrowanego programu rozwoju Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego realizowane będą moduły: moduł programów kształcenia, podnoszenia kompetencji i zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Wsparcie w obrębie modułu 2 obejmuje kompetencje zawodowe i komunikacyjne, w tym interpersonalne oraz certyfikowane kursy/szkolenia, dodatkowe zajęcia z pracodawcą, wizyta studyjna u pracodawcy.

Grupa docelowa: 71 studentów (14K/57M) kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: specjalność Inżynieria lotnicza, specjalizacja Pilotaż samolotowy/Pilotaż śmigłowcowy oraz specjalność: Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie. Z uwagi na zintegrowany program szkolenia oraz wymagania wstępne względem uczestników projektu dopuszcza się możliwość przystąpienia do projektu osób będących na dwóch ostatnich latach studiów, tj. Od maks. V do VIII semestru studiów; 2)kadra dydaktyczna: 3os(m) instruktorów szkolenia praktycznego OKL PWSZ w Chełmie: kadra personelu lotniczego OKL PWSZ w Chełmie/instruktorzy szkolenia praktycznego, zaangażowani w proces kształcenia studentów specjalizacji Pilotaż, zatrudnieni w strukturach OKL, wykazujący potrzebę nabycia uprawnień.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PILOTAŻ SAMOLOTOWY

 • DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)R,
 • WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI LINII LOTNICZEJ.

PILOTAŻ ŚMIGŁOWCOWY

 • LOTY DOSKONALĄCE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI/WYMAGAŃ STAWIANYCH DLA PILOTÓW HEMS,
 • WIZYTA STUDYJNA W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM.

MECHANIKA LOTNICZA

 • SZKOLENIE DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA NA TYP STATKU POWIETRZNEGO CESSNA 152.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA

KADRA INSTRUKTORSKA

 • CRI(SP)M UPRAWNIENIE INSTRUKTORA SZKOLENIA NA SAMOLOTY WIELOSILNIKOWE KLASY MEP(L) KIEROWANE DO INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO OKL PWSZ W CHEŁMIE.

 


Terminy rekrutacji:

 

Uwaga! Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III i IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalność Mechanika Lotnicza (II edycja):


Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M (III edycja):

Regulamin:  

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:  

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:  

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:  

Załącznik 4 - Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej:  


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalizacja Pilotaż samolotowy (II edycja FI(A)) :

Regulamin:  

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:  

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:  

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:  

Załącznik 4 - Formularz o zakwalifikowanie:  Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M (II edycja):

Harmonogram szkolenia do uzyskania uprawnienia CRI/ME_II edycja:  

Regulamin:  

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:  

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:  

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:  

Załącznik 4 - Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej:  Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M:

 
 

Regulamin:  

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:  

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:  

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:  

Załącznik 4 - Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej:  


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalizacja Pilotaż samolotowy:


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalizacja Pilotaż śmigłowcowy:


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III i IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalność Mechanika Lotnicza:


WYNIKI REKRUTACJI
Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie