Wniosek o przyznanie stypenium sportowego Pobierz

Załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa
Lubelskiego Nr XVI/239/07
z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych Zarządu Województwa Lubelskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

§ 1

 

Zarząd Województwa Lubelskiego z inicjatywy własnej lub na wniosek uprawnionych podmiotów działających w kulturze fizycznej, o których mowa w § 2 ust. 1 Zasad może przyznawać indywidualne stypendia sportowe zawodnikowi posiadającemu lub nieposiadającemu licencji zawodnika, z terenu Województwa Lubelskiego, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

 1. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym osiągając co najmniej jeden z wyników wskazanych w lit. a-i:
  1. zajął miejsce 1-8 na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata seniorów, lub miejsce medalowe w Pucharze Świata, Europy seniorów,
  2. zajął miejsce 1-6 na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata juniorów lub młodzieżowców, miejsce medalowe na Uniwersjadzie lub w Pucharze Świata, Europy juniorów lub młodzieżowców,
  3. zajął miejsce 1-6 w Mistrzostwach Europy seniorów,
  4. zajął miejsce 1-4 w Mistrzostwach Europy juniorów lub młodzieżowców,
  5. zajął miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów,
  6. zajął miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski juniorów lub młodzieżowców,
  7. reprezentował w grach zespołowych Polskę w cyklu eliminacji do Igrzysk Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata, Uniwersjady lub Pucharu Europy lub występował w jednej z dwóch najwyższych lig państwowych w kategorii seniora, juniora lub młodzieżowca,
  8. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Uniwersjadzie, Pucharze Europy lub startował w Mistrzostwach Polski i nie uzyskał wyniku wskazanego w lit. a-f,
  9. w kategorii wiekowej młodzików zajął miejsce medalowe w zawodach o charakterze mistrzowskim.
 2. uzyskał pozytywną opinię trenera kadry narodowej, wojewódzkiej lub Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego,
 3. zobowiąże się pisemnie do realizacji programu przygotowań oraz udziału w zawodach głównych roku.
  • Wszystkie kryteria stosowane są również w stosunku do sportu osób niepełnosprawnych.
  • Przez określenie Mistrzostwa Polski, o których mowa w ust. 1 rozumie się główne zawody mistrzowskie w zasadniczym okresie startowym, których wyniki są zaliczane do współzawodnictwa sportowego.

§ 2

 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:
  1. kluby sportowe,
  2. stowarzyszenia kultury fizycznej,
  3. związki sportowe,
  4. organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których statut uwzględnia działania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego.
 2.  Wzór wniosku stanowi załącznik do Zasad.

 § 3

 • Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składane są Zarządowi Województwa Lubelskiego w terminie do końca stycznia każdego roku, w którym stypendium ma być wypłacane, z zastrzeżeniem, że w roku 2008 termin składania wniosków upływa 10 marca 2008 roku.
 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1 do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w przypadku osobistego złożenia wniosku oraz data stempla pocztowego, w przypadku przesłania wniosku pocztą.
 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
 1. cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,
 2. nieuzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie stypendium w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.
  1. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem stypendiów zapewnia Departament właściwy ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności:
   1. prowadzi rejestr wniosków,
   2. wzywa do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych musi nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o niekompletności wniosku,
   3. występuje do Zarządu Województwa Lubelskiego o powołanie oraz zatwierdzenie prac Komisji, o której mowa w § 4,
   4. przechowuje dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania oraz cofnięcia stypendium.

 § 4

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego powołuje w drodze uchwały Komisję do spraw stypendiów sportowych oraz zatwierdza regulamin jej prac.
 2.  Prace Komisji zatwierdza Zarząd Województwa Lubelskiego w drodze uchwały.

§ 5

Wysokość stypendium ustala się następująco:

 1. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustala się stypendium w wysokości do 2000 zł brutto miesięcznie,
 2. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustala się stypendium w wysokości do 1200 zł brutto miesięcznie,
 3. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustala się stypendium w wysokości do 1500 zł brutto miesięcznie,
 4. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustala się stypendium w wysokości do 900 zł brutto miesięcznie,
 5. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e ustala się stypendium w wysokości do 1000 zł brutto miesięcznie,
 6. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustala się stypendium w wysokości do 600 zł brutto miesięcznie,
 7. dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g i h ustala się stypendium w wysokości do 800 zł brutto miesięcznie,
 8. dla zawodnika, który został zakwalifikowany do otrzymania stypendium na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 lit. i ustala się stypendium do wysokości 500 zł brutto miesięcznie.

Szczegółowe wysokości stypendiów w poszczególnych grupach, wymienionych w § 1 ust.1 pkt 2 lit. a-i w danym roku określa Zarząd Województwa Lubelskiego.

Kolejność przyznania stypendiów w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 2 ustala Komisja biorąc pod uwagę poziom sportowy zawodnika, jego wiek oraz rangę dyscypliny wynikającą ze Strategii Rozwoju Sportu Województwa Lubelskiego.

§ 6 

W przypadku przyznania stypendium Zarząd Województwa Lubelskiego podpisuje z zawodnikiem umowę określającą szczegółowe warunki wypłaty stypendium.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.

§ 7

Stypendium przyznawane jest na okres do 10 m-cy, z możliwością jego przedłużenia do 10 m-cy, w przypadku przyznania go na krótszy okres.

Stypendium wstrzymuje i cofa Zarząd Województwa Lubelskiego. 

§ 8 

Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:

 1. zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,
 2. został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie.

Wypłatę stypendium wstrzymuje się od następnego miesiąca po zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.

Wstrzymane stypendium przywraca się po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te przyczyny ustały.

§ 9

Stypendium cofa się zawodnikowi w przypadku:

 1. nałożenia kary dyscyplinarnej,
 2. przerwania ciągłości treningu z przyczyn innych niż zdrowotne, a nie będących skutkiem uprawiania sportu,
 3. braku realizacji programu przygotowań oraz udziału w zawodach głównych roku,
 4. wstąpienia, transferu do klubu lub stowarzyszenia mającego siedzibę poza terenem Województwa Lubelskiego,
 5. uzasadnionego innym powodem wniosku klubu o cofnięcie stypendium sportowego lub wpłynięcia oświadczenia zawodnika o rezygnacji z pobierania stypendium.

§ 10

Podmiot wymieniony w § 2 ust. 1 ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Zarząd Województwa Lubelskiego o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1-2 i § 9 ust. 1 pkt 1-5.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie