Projekty Unijne


Projekty Unijne

# Projekty Link
1 W trakcie realizacji Lista
2 Zrealizowane Lista
2 Archiwum Lista
10 styczeń 2017Projekty Unijne CZYTAJ WIĘCEJ

Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego


Informacje nt. szkolenia do uzyskania uprawnienia na typ statku powietrznego Cessna 152

realizowanego w ramach projektu:
„Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

 • Miejsce realizacji szkolenia: siedziba firmy ROYAL-STAR, ul. Lotniskowa 16, Mielec.
 • Szkolenie realizowane będzie w dwóch trzydniowych sesjach (od piątku do niedzieli włącznie), tj. w dniach:
  1. 22.11.2019 r. - 24.11.2019 r. (szkolenie teoretyczne)
  2. 29.11.2019 r. – 01.12.2019 r. (szkolenie praktyczne)
 • Szkolenie realizowane będzie w godzinach:
  1. 09:00 - 19:00
 • Uczelnia zapewnia:
  1. dojazd na miejsca szkolenia: wyjazd do Mielca spod parkingu przy ul. Partyzantów w dniach 22.11.2019 r. oraz 29.11.2019 r., o godzinie 4.50.
  2. zakwaterowanie: po 2 noclegi w ramach każdej sesji szkoleniowej w HOSTELU PREMIUM, ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec (noclegi w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem);
  3. obiadokolację podczas każdego dnia szkolenia;
  4. ubezpieczenie.
projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2019-06-01 do: 2022-12-31

Wartość projektu: 7 727 668,03 zł

Cel projektu: Projekt ma na celu podniesienie do XII.2022 jakości kształcenia praktycznego na specjalnościach lotniczych na rzecz rozwoju regionalnego w PWSZ w Chełmie poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji 53 studentów/-ek., przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy, oraz odpowiadające potrzebom Uczelni i regionu nabyte umiejętności dydaktyczne kadr (2 os.). Projekt wynika z potrzeby rozszerzenia praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego na kierunkach lotniczych, a w konsekwencji zwiększenia atrakcyjności i możliwości zatrudnienia absolwentów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. W ramach zintegrowanego programu rozwoju Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego realizowane będą moduły: moduł programów kształcenia, podnoszenia kompetencji i zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Wsparcie w obrębie modułu 2 obejmuje kompetencje zawodowe i komunikacyjne, w tym interpersonalne oraz certyfikowane kursy/szkolenia, dodatkowe zajęcia z pracodawcą, wizyta studyjna u pracodawcy.

Grupa docelowa: 71 studentów (14K/57M) kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: specjalność Inżynieria lotnicza, specjalizacja Pilotaż samolotowy/Pilotaż śmigłowcowy oraz specjalność: Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie. Z uwagi na zintegrowany program szkolenia oraz wymagania wstępne względem uczestników projektu dopuszcza się możliwość przystąpienia do projektu osób będących na dwóch ostatnich latach studiów, tj. Od maks. V do VIII semestru studiów; 2)kadra dydaktyczna: 3os(m) instruktorów szkolenia praktycznego OKL PWSZ w Chełmie: kadra personelu lotniczego OKL PWSZ w Chełmie/instruktorzy szkolenia praktycznego, zaangażowani w proces kształcenia studentów specjalizacji Pilotaż, zatrudnieni w strukturach OKL, wykazujący potrzebę nabycia uprawnień.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PILOTAŻ SAMOLOTOWY

 • DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)R,
 • WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI LINII LOTNICZEJ.

PILOTAŻ ŚMIGŁOWCOWY

 • LOTY DOSKONALĄCE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI/WYMAGAŃ STAWIANYCH DLA PILOTÓW HEMS,
 • WIZYTA STUDYJNA W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM.

MECHANIKA LOTNICZA

 • SZKOLENIE DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA NA TYP STATKU POWIETRZNEGO CESSNA 152.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA

KADRA INSTRUKTORSKA

 • CRI(SP)M UPRAWNIENIE INSTRUKTORA SZKOLENIA NA SAMOLOTY WIELOSILNIKOWE KLASY MEP(L) KIEROWANE DO INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO OKL PWSZ W CHEŁMIE.

 


Terminy rekrutacji:

 

Uwaga! Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M (II edycja):

Regulamin:  

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:  

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:  

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:  

Załącznik 4 - Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej:  


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalizacja Pilotaż samolotowy (II edycja FI(A)) :

Regulamin:

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:

Załącznik 4 - Formularz o zakwalifikowanie:Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M:

 
 

Regulamin:  

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy:  

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika:  

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna:  

Załącznik 4 - Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej:  


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalizacja Pilotaż samolotowy:


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalizacja Pilotaż śmigłowcowy:


Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla III i IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn - Specjalność Mechanika Lotnicza:


WYNIKI REKRUTACJI

01 lipiec 2019W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Akademia Młodego Inżyniera

Biuro Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm

pokój 203, tel. 82 564 03 01

 

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW na drugą edycję 2019/2020 do udziału w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu do dnia 9 września 2019 r. w godz. 8.00 – 15.30.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego

W związku z zapisami projektu uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego.

Zainteresowani uczniowie uczestnictwem w projekcie mają możliwość wyboru JEDNEGO z trzech TERMINÓW EGZAMINU:

 • 11 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 12 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 13 września br, godzina 16:00 - 17:00.

MIEJSCE EGZAMINU:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
ul. Pocztowa 54,
budynek C - Instytutu Matematyki i Informatyki,
sala 108.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 265 922,44 zł

CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wśród 85 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w mieście Chełm kluczowych kompetencji i postaw, służących pobudzeniu ich kreatywności, ciekawości i chęci do poznawania wiedzy naukowej.

Dzięki wykorzystaniu kadry dydaktycznej, laboratoriów, sprzętu i aparatury PWSZ w Chełmie stworzone i przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne moduły zajęć w przedmiocie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, które będą impulsem do zdobycia nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentów uczniów. Zmotywują ich do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości do budowania w regionie i kraju gospodarki opartej na wiedzy.

 

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie obejmuje uczniów/uczennice Chełmskich szkół w wieku od 11 do 16 lat.

 

OKRES REALIZACJI:

od 01.08.2018 do 31.07.2020

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zajęć w wymiarze łącznym 100 godzin na grupę (dwie edycje; rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) z zakresu modułu:

 • MAK: Młodzieżowa Akademia Kryminalistyczna (20 osób);
 • MAI: Młodzieżowa Akademia Informatyczna (20 osób);
 • BV: Młodzieżowa Akademia Nowoczesnych Zawodów (Bloger) (20 osób);
 • BV: Młodzieżowa Akademia Nowoczesnych Zawodów (Vloger) (20 osób);
 • MAR: Młodzieżowa Akademia Robotyki (20 osób).

 

Termin egzaminu kwalifikacyjnego 2018 - 2019

W związku z zapisami projektu uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego.

Zainteresowani uczniowie uczestnictwem w projekcie mają możliwość wyboru JEDNEGO z trzech TERMINÓW EGZAMINU:

 • 24 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 25 września br, godzina 15:30 - 16:30;
 • 26 września br, godzina 16:00 - 17:00.

MIEJSCE EGZAMINU:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
ul. Pocztowa 54,
budynek C - Instytutu Matematyki i Informatyki,
sala 108.

Rekrutacja 2018-2019

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW do udziału w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu do dnia 21 września 2018 r. w godz. 8.00 – 15.30.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

     

 

 

10 sierpień 2018W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów

Edycja 2019/2020

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 do: 2022-06-30

Dofinansowanie projektu z UE:  439 155,50 zł

Cel projektu: Wykorzystanie potencjału naukowo – badawczego i dydaktycznego PWSZ w Chełmie do podniesienia kluczowych kompetencji Uczestników/-czek projektu, służących pobudzeniu ich kreatywności, ciekawości i chęci poznawania wiedzy naukowej.

O projekcie:

Dzięki wykorzystaniu kadry dydaktycznej, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczo-naukowej PWSZ w Chełmie stworzone i przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne moduły zajęć w przedmiocie nauk ścisłych, przyrodniczych oraz edukacyjno-poznawczych, które będą impulsem do zdobycia nowych umiejętności, rozwijania pasji, talentów i zainteresowań Uczestników/-czek projektu. Zmotywują ich do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości do budowania w regionie i kraju gospodarki opartej na innowacjach, wysokich specjalizacjach i kompetencjach. Realizacja proj., przy udziale partnerów: UM Chełm (organu prowadzącego szkoły) oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego (stowarzyszenia prowadzącego UTW przy PWSZ w Chełmie), pozwoli na wymianę dobrych praktyk, dostosowanie działań do potrzeb i oczekiwań społ., w tym potrzeby rozwoju przez całe życie oraz szeroką popularyzację nauki, istotnej dla rozwoju regionu. Pozwoli na lepsze przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w edukacji na poziomie wyższym oraz osób starszych do uczestniczenia w kształceniu ustawicznym.

Efektem projektu będzie:

 • nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie: umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumowania, bądź otrzymanego wyniku obliczeń, samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji;
 • nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji;
 • nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi, argumentowania, pracy w zespole, krytycznego i twórczego myślenia, samodzielności i kreatywności, co pozwoli na aktywizację społeczną i zawodową;
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i i specjalistycznej, rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Grupa docelowa:

 • uczeń/uczennica: ze szkół ponadgimnazjalnych (licea/technika), klasy 2/3/4 z terenu miasta Chełm;
 • uczeń/uczennica ze szkół podstawowych klasy 5/6/7/8 z terenu miasta Chełm;
 • senior/seniorka w wieku 60+ z terenu miasta i gminy Chełm.

UWAGA
Uczestnicy warsztatów „Wiedza naukowa i praktyka – warsztaty popularyzujące naukę”

Z uwagi na awarię tunelu aerodynamicznego odwołane są zajęcia w dniu 07.12.2019r. Zostanie wyznaczony nowy termin zajęć po dokonaniu naprawy tunelu aerodynamicznego.

Rekrutacja:

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW w projekcie Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów  -  edycja 2019/2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu: PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, Budynek Rektoratu, pokój 206 do dnia 25 października 2019r. w godz. 8.00–15.30. Telefon: 82 562 06 22.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

GŁÓWNE ZADANIA

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczno-Przyrodnicze

Wiedza naukowa i praktyka – warsztaty popularyzujące naukę

Uczelnia dla seniora

02 październik 2019W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
dla Studentów biorących udział w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

data 05.02.2020 r.
godz. 18.30, sala 203
ul. Wojsławicka 8b, 22-100 ChełmProjekt „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Biuro Projektu: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, pokój 107 tel. /82/ 565 88 85
Dział Obsługi Studenta Instytut Nauk Medycznych: 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b pokój 210 tel. /82/ 562 06 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Stypendialny Studenta w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO DLA STUDENTÓW
biorących udział  w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja”

Lista osób którym przyznano stypendium
Lista rezerwowa

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 30.09.2023

Wartość projektu: 4 551 036,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 414 505,75 zł

CEL PROJEKTU:

Projekt „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo  - II edycja”  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich.

Projekt skierowany jest do 36 studentów I roku studiów 2018/2019 I stopnia (licencjackich) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz 27 absolwentów z roku 2021 r. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego  na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów kierunku odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju przez realizację programu rozwojowego dla 36 studentów kierunku i 27 absolwentów.

Projekt wpłynie na poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych oraz poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego, a także kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji – poprzez przeciwdziałaniu luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz. Realizacja programu rozwojowego absolwenta będzie miała na celu wspieranie dalszej edukacji osób kończących studia i oferowanie im dodatkowego wsparcia finansowego.

 

GŁÓWNE ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU TO:

 • opracowanie i realizacja programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie,
 • uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
 • uzyskanie kwalifikacji w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

 

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ DZIAŁANIA TAKIE JAK:

 • Uczelniany program stypendialny dla studenta/studentki kierunku Pielęgniarstwo;
 • Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania ponadprogramowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • Warsztaty z zakresu porozumiewania się z pacjentami, które obejmują: proces komunikacji, komunikację niewerbalną, komunikację werbalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą, elementy inteligencji
 • Program stypendialny absolwenta oraz dodatkowe szkolenia zawodowe:
  • Leczenie ran dla pielęgniarek,
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
  • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie z siedzibą przy ul. Ceramicznej 1, 22-100 Chełm;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa;
 • Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 11, 22-100 Chełm.

 

OKRES REALIZACJI:

od 01.02.2019 do 30.09.2023

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

 

Biuro Projektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm

pokój 107, tel. 82 565 88 85

Koordynator Projektu – Agnieszka Prus, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

01 luty 2019W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Studia dualne w PWSZ w Chełmie


Ogłoszenie

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie "Studia dualne w PWSZ w Chełmie" serdecznie zapraszam na cykl spotkań grudniowych ze specjalistami ds. Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w każdą środę, czwartek lub piątek. Wszelkie informacje dostępne u koordynatora projektu (budynek C, pok. 301).

Ogłoszenie

Zapraszam na spotkanie oraz zajęcia pokazowe ze specjalistą ds. Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, które odbędzie się w Centrum Studiów Inżynierskich o godz. 15.00 w dniu 7 listopada 2018 r.

Ogłoszenie

Zapraszam serdecznie studentów I roku, kierunku Mechanika i budowa maszyn na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu pn. „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, nr umowy POWR. 03.01.00-IP.08-00-DUO/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Na spotkaniu omówiony zostanie cel projektu, zasady rekrutacji oraz korzyści z udziału w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 r. w auli 113, bud. C, godz. 12.45.

Ogłoszenie

Zapraszam serdecznie studentów I roku, kierunku Pedagogika na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu pn. „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, nr umowy POWR. 03.01.00-IP.08-00-DUO/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Na spotkaniu omówiony zostanie cel projektu, zasady rekrutacji oraz korzyści z udziału w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 8 października 2018 r. w sali 108, bud. C, godz. 11.30.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2022r. umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego 23 studentów/studentek (9K/14M) kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika poprzez realizację studiów dualnych, uwzględniających wszystkie efekty kształcenia, przewidziane dla kierunków studiów o profilu praktycznym, odpowiadających potrzebom pracodawców. Projekt stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym cel szczegółowy, dotyczący podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programów kształcenia i realizację studiów dualnych na dwóch kierunkach praktycznych w PWSZ w Chełmie. Wynika z potrzeby zaspokojenia luk kompetencyjnych absolwentów na rynku pracy. Podyktowany jest potrzebami i kierunkami działalności regionalnych firm/instytucji - identyfikacja barier startu zawodowego Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy z 2016 r. oraz badania ankietowego wśród 15 podmiotów, współpracujących z Uczelnią przy realizacji praktycznych elementów kształcenia (praktyk zawod.), w tym przedst. Konwentu. Wymiernym efektem studiów dualnych będzie jeszcze bliższa współpraca sektora nauki, biznesu i administracji, co z kolei wpłynie na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki. Projekt zakłada modyfikację istniejących programów kształcenia na dwóch kierunkach praktycznych w PWSZ w Chełmie:Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika poprzez udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w opracowaniu programu/planu studiów, prowadzenie przez pracowników podmiotów gospodarczych zajęć laboratoryjnych ze studentami w środowisku pracy oraz sposób realizacji staży.

 

GRUPA DOCELOWA:

UCZESTNICY/-CZKI(UCZ.): 15 stud./-ek(K/M) studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na kier. Mechanika i budowa maszyn, specjalności OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE oraz 15 stud./-ek(K/M) studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na kier. Pedagogika, specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA. Istotne cechy: posiadają niski status materialny (pochodzą gł. z terenów wiejskich wsch lubelszczyzny) i materialny (blisko 35% obecnych stud. kier. obj. wsparciem pobiera stypendium socj.). Mają problemy z motywacją do podjęcia aktywnego życia zawodowego (98% z nich nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego, ani nie pracuje w trakcie studiów-dane ABK oraz Działu Pom. Materialnej nt. źródeł dochodów w 2016. Wykazują wysoki wskaźnik "gniazdownictwa", czyli pozostawania "przy rodzicach", bierność zawodową i życiową.Ponad 90% stud. województwa lubelskiego uważa, że nie ma szans na pracę, zg. z profilem kształcenia (na podst. oprac. Rynek pracy wyzwaniem dla młodych, WUP Lublin 2016). Pomimo wpisywania się w trendy rynkowe, są uważani za tzw. "niezatrudnialnych" na rynku lub. Nie mają wystarczającej wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego do podjęcia zatrudnienia (Prognozy rozwoju rynku pracy woj. lub., Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy). Kierunki objęte projektem nie posiadają negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.(KD2) Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, uwzgl. real. wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym(KD3) Programy kształc., realizowane w proj. będą stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kier. o profilu praktycznym, zg z załącznikiem nr 12 do reg. konkursu(KD4).

 

OKRES REALIZACJI:

od: 2018-08-01 do: 2022-07-31

 

OGŁOSZENIA:

Dla studentów Dla uczelnianych opiekunów praktyk Dla instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chełmie oraz zakładowych opiekunów praktyk
 

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o dochodach

   

 

 

31 lipiec 2018W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja


UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU ELEKTROTECHNIKI

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

Zmiana harmonogramu zajęć Spawania gazowego
HARMONOGRAM

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza listę rankingową studentów w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
LISTA RANKINGOWA

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MATEMATYKA
(specjalność Informatyka Stosowana)

PWSZ w Chełmie ogłasza listę rankingową studentów w projekcie
"Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
LISTA RANKINGOWA

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MATEMATYKA
(specjalność Informatyka Stosowana)

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2019-09-01 do: 2022-02-28

Wartość projektu: 7 139 775,38 zł

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. 

O projekcie: 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakość kształcenia na Uczelni, w tym zwiększenie poziomu dostosowania do potrzeb rynkowych.

Projekt obejmować będzie:

 • podniesienie kompetencji studentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje / kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie, w ramach certyfikowane kursów / szkoleń, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych realizowane w  formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i infrastrukturalnymi uczelni, finansami, kadrami, jakością, procesami biznesowymi oraz kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • wdrożenie i rozbudowę Uczelnianego systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa danych oraz inwentaryzacji i audytu infrastruktury informatycznej.

Grupa docelowa: Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym
i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży.

Wsparcie obejmuje studentów/studentki ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Matematyka (specjalności: Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana), Stosunki Międzynarodowe, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracowników administracyjni i dydaktyczni uczelni.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

 • Kurs spawania gazowego,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2),
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG,
 • Wizyty studyjne u pracodawcy,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG,
 • Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV),
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN MANUALPLUS 620,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany,
 • Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych;

Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności)

 • Zajęcia warsztatowe z podstaw programowania w języku JAVA SE (wg szkolenia JAVA SE 8 FUNDAMENTALS),
 • Zajęcia warsztatowe ORACLE w zakresie programowania baz danych (moduł I),
 • Zajęcia warsztatowe ORACLE w zakresie programowania baz danych (moduł II),
 • Zajęcia projektowe badania statystyczne - zadania praktyczne;

Dla kierunku Stosunki Międzynarodowe

 • Zajęcia projektowe badania statystyczne - zadania praktyczne;

Dla kierunku Elektrotechnika

 • Szkolenie w zakresie automatyki budynkowej,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany,
 • Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych;

Dla kierunku Rolnictwo:

 • Zajęcia warsztatowe Akademia analizy środków spożywczych. Bezpieczeństwo żywności,
 • Zajęcia projektowe badania statystyczne - zadania praktyczne.

 

 


Terminy rekrutacji:

Uwaga!

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku/grupy ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.


 
 
 

 
13 wrzesień 2019W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 do: 2021-05-31

Wartość projektu: 20 742 810,00 zł

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).

Projekt stanowi kontynuację projektu realizowanego ze środków POWER przez MRPiPS w partnerstwie z IPiSS pn. Krajowa Sieć Reintegracji wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego, w ramach którego aktualnie wypracowany i upowszechniany jest nowy profil usług reintegracyjnych oraz wprowadzane są nowe formy współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnie z SZOOP grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w konkursie są podmioty zatrudnienia socjalnego oraz podmioty realizujące usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym. Zgodnie z danymi GUS z 2017 r. w roku 2016 w Polsce działało 159 CIS i 217 KIS, a według ogólnopolskiej bazy danych spółdzielni socjalnych zarejestrowane jest 1402 podmioty.

 

OKRES REALIZACJI:

od 2018-06-01 do 2021-05-31

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na wypracowaniu i wdrożeniu modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW), opartego o trzy strefy współpracy:

 • Sfera Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych,
 • Sfera Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych,
 • Sfera Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych.

Inicjowana współpraca wielosektorowa powinna zapewnić podmiotom zatrudnienia socjalnego oraz podmiotom realizującym usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym możliwość wykorzystywania zasobów innych obszarów i instytucji życia publicznego. Takie podejście do budowania i utrzymywania współpracy stanowić będzie podstawę dla organizowania zajęć przygotowawczych w podmiotach zatrudnienia socjalnego (odrębnie dla CIS i odrębnie dla KIS) dla osób, które w przyszłości będą mogły założyć własny podmiot ES (np. spółdzielnię socjalną) specjalizujący się w konkretnych usługach społecznych. Zmiany te będą przygotowywały wszystkie podmioty sektora ekonomii społecznej, do synergicznego połączenia aktywizacji zawodowej z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Ważnym elementem działań projektowych będzie włączenie organizacji pozarządowych działających w obszarach wpisanych w wielosektorową współpracę do tworzenia nowych KIS/CIS w gminach i powiatach, w których takich instytucji do tej pory brak.


 

 

 

10 wrzesień 2018W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - V edycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony, jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na studiach I i II stopnia, na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz samorządem lokalnym. Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do studentów PWSZ w Chełmie, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

OKRES REALIZACJI:

do: 2019-08-31.

 

OGŁOSZENIA:

Dla studentów Dla uczelnianych opiekunów praktyk Dla instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chełmie oraz zakładowych opiekunów praktyk

Ogłoszenie

Ogłoszenie - Rekrutacja

Deklaracja

Lista - Mechanika

Lista - Pedagogika

Lista - Stosunki Międzynarodowe

Lista - Filologia

Lista - Matematyka

   

 

 

06 lipiec 2018W Trakcie Realizacji CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Projekty unijne

ico konakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

ico godzinypracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie