Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,
Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

podniesienia kompetencji językowych mieszkańców miasta Chełm oraz gminy Chełm, w okresie od 1.07.2016 do 31.07.2017.


GRUPA DOCELOWA:

osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej; pracujące / nieaktywne zawodowo / bezrobotne lub uczące się, zamieszkujące miasto Chełm i gminę Chełm, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu j. angielskiego.


GŁÓWNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU:

przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z j. angielskiego na poziomie A1 /A2 wraz z zewnętrznym egzaminem kwalifikacyjnym PEARSON PTE GENERAL i wydaniem certyfikatu.


Budżet projektu: 205 778, 55 zł


Rozkłady zajęć:

Maj:

Marzec:

Luty:

Styczeń:

Grudzień:

Do pobrania: