Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony, jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na studiach I i II stopnia, na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz samorządem lokalnym. Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do studentów PWSZ w Chełmie, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

OKRES REALIZACJI:

do: 2019-08-31.

 

OGŁOSZENIA:

Dla studentów Dla uczelnianych opiekunów praktyk Dla instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chełmie oraz zakładowych opiekunów praktyk

Ogłoszenie

Ogłoszenie - Rekrutacja

Deklaracja

Lista - Mechanika

Lista - Pedagogika

Lista - Stosunki Międzynarodowe

Lista - Filologia

Lista - Matematyka