Dostawa elementów systemu oświetlenia przewidzianych do wybudowania na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ wraz z załącznikami:
  1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2.   Opis przedmiotu zamówienia
  3.   Formularz ofertowy
  4.   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  5.   Oświadczenie - grupa kapitałowa
  6.   Wzór umowy
  7.   Wzór wniosku o udostępnienie koncepcji i rysunków
PytaniaWyjaśnienia SIWZ (20.08.2018 r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert:Sesja otwarcia ofert