Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym PWSZ w Chełmie poprzez wyposażenie pracowni informatycznych i sal wykładowych w nowoczesny sprzęt IT z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”


Ogłoszenie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ wraz z załącznikami:
  1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2.   Opis przedmiotu zamówienia
  3.   Formularz ofertowy
  4.   Formularz cenowy
  5.   Wzór umowy
Informacja z sesji otwarcia ofert:Sesja otwarcia ofert