Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i  Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” – III edycja

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zmiana ogłoszeniaZmiana ogłoszenia (29.08.2018 r.)
SIWZ wraz z załącznikami:
  1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2.   Opis przedmiotu zamówienia
  3.   Formularz ofertowy
  4.   Formularz cenowy
  5.   Wzór umowy
Modyfikacja SIWZModyfikacja SIWZ (29.08.2018 r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert:Sesja otwarcia ofert