Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich – III edycja

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ wraz z załącznikami:
  1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2.   Program Funkcjonalno - Użytkowy
  3.   Plan sytuacyjny
  4.   Opinia geotechniczna
  5.   Formularz oferty z załącznikami
  6.   Wzór wniosku o udostępnienie przedmiaru robót
  7.   Wykaz osób - wzór
  8.   Umowa - wzór
Informacja z sesji otwarcia ofert:Sesja otwarcia ofert