Biuro Rektora:

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm,
tel. 82 565 88 95

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30


Pracownicy:
mgr Agnieszka Ogrodnik
mgr Izabela Matczuk

Do zakresu działania Biura Rektora należy:

 • zapewnienie administracyjnej i merytorycznej obsługi Rektora oraz obsługi administracyjno - organizacyjnej organów kolegialnych Uczelni,
 • prowadzenie sekretariatu Rektora:
  - przyjmowanie i obsługa gości Rektora,
  - przyjmowanie pism oraz opracowywanie i ewidencja korespondencji związanej z obsługą Rektora,
  - prowadzenie terminarza konferencji, zebrań i spotkań Rektora,
  - utrzymywanie kontaktów z instytucjami współpracującymi z Uczelnią w zakresie zleconym przez Rektora,
  - przygotowywanie uroczystości i innych wydarzeń ważnych dla Uczelni.

 

Dział IT:

Adres:
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
tel. 82 564 37 22
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 16:00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:
Kierownik: mgr, inż. Grzegorz Olszanowski
mgr Dariusz Huszcz
Paweł Kołodziejczyk

Centrum Informatyczne/Dział IT stanowi odrębną jednostkę organizacyjną PWSZ w Chełmie, a jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiana informatyzacja Uczelni.

Do zakresu działania Centrum należy również:
 • informatyzacja procesu dydaktycznego,
 • określanie strategii i potrzeb związanych z zakupami inwestycyjnymi w zakresie informatyki,
 • opiniowanie zamówień, na sprzęt komputerowy, składanych przez poszczególne jednostki Uczelni,
 • opracowywanie regulaminów i zasad korzystania z zasobów informatycznych PWSZ,
 • opracowywanie koncepcji rozwoju informatyki w Uczelni.
 • tworzenie strony internetowej Uczelni

Dział Kadr:

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm
tel. 82 565 88 85
e-mail:

Kierownik Działu :
dr inż. Rafał Kornas


Pracownicy:

 • mgr Joanna Wójcicka
 • mgr Agnieszka Prus

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30

Dział Kadr zajmuje się sprawami związanymi z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia
i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Do zadań Działu Kadr należy m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ewidencji osobowej i ewidencji czasu pracy pracowników,
 • kierowanie pracowników na szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy,
 • rozliczanie obciążeń dydaktycznych pracowników dydaktycznych,
 • współpraca z Komisją Socjalną ds. Pracowniczych w zakresie przyznawania pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opracowywanie projektów lub współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych,
 • przygotowywanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji urlopowej pracowników,
 • prowadzenie rejestru delegacji,
 • sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów zgłoszeniowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

Dział Toku Studiów:

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm
tel/fax 82 564 03 01

Kierownik Działu : mgr Wiesław Dziubiński

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30

Głównym zadaniem Działu Toku Studiów PWSZ w Chełmie jest koordynowanie działań wszystkich dydaktycznych jednostek Uczelni w zakresie kształcenia. DTS nie tylko gromadzi dokumentację związaną z programami i planami studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach, ale także sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją procesu dydaktycznego. Dział zajmuje się też opracowywaniem danych statystyczno-analitycznych obrazujących m.in. wyniki rekrutacji, proces i efekty kształcenia oraz wynikające z tego zmiany i tendencje. Dział nadzoruje pracę wszystkich Działów Obsługi Studenta m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej toku studiów.

Do zakresu zadań Działu Toku Studiów należy w szczególności:

 • ewidencja planów i programów studiów,
 • koordynacja spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych,
 • współpraca z Komisjami Rekrutacyjnymi oraz Działami Obsługi Studenta w procesie rekrutacji,
 • koordynowanie i rozliczanie obron prac dyplomowych,
 • kontrola procesu dydaktycznego,
 • prowadzenie albumu studentów,
 • prowadzenie rejestru spraw dyscyplinarnych studentów,
 • kompletowanie syllabusów przedmiotowych,
 • opracowywanie sprawozdań z przebiegu sesji egzaminacyjnej oraz ocena sprawności nauczania,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie analiz i informacji z zakresu nauczania,
 • nadzór merytoryczny nad dokumentacją prowadzoną przez Działy Obsługi Studenta.

 

Dział Zamówień Publicznych:

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm
tel/fax 82 564 04 56

Kierownik Działu :

mgr Magdalena Nowicka

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30

Do zakresu zadań Działu Zamówień Publicznych należy:

 • przygotowywanie dokumentacji przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie specyfikacji na podstawie składanych wniosków,
 • kontrola realizacji zawartych umów pod względem ich zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • udzielanie jednostkom Uczelni informacji co do trybów postępowania przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej:

ul. Pocztowa 54,
pokój 206
22-100 Chełm
tel. 82 562 06 22

Pracownicy:

 • Katarzyna Grzesiuk - Mazurek
 • Janusz Wronka

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30

Do zakresu zadań Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej należy:

 • kompleksowa obsługa zaopatrzenia Uczelni; opracowywanie specyfikacji
  na wyposażenie obiektów Uczelni, przygotowanie i wyposażanie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych,
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów bieżących
  oraz inwestycji,
 • rozliczanie remontów bieżących i inwestycji,
 • inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych,
 • zabezpieczenie bazy lokalowej oraz współpraca z innymi jednostkami
  przy organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i imprez okolicznościowych,
 • koordynowanie i zabezpieczenie usług transportowych dla potrzeb Uczelni.

Sekretariat Kanclerza:

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm,
tel/fax 82 562 10 16

Do zakresu działania Sekretariatu Kanclerza należy m.in.:
 • prowadzenie ewidencji majątku Uczelni, a w szczególności dokumentacji prawnej i technicznej obiektów Uczelni,
 • analizowanie stanu nieruchomości pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne,
 • finansowa i merytoryczna kontrola właściwej realizacji umów zawieranych przez Uczelnię oraz rozliczanie rachunków za media i opłaty eksploatacyjne,
 • opracowywanie specyfikacji na zakup materiałów biurowych oraz prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
 • wystawianie faktur,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem pieczęci i stempli,
 • przyjmowanie pism oraz opracowywanie i ewidencja korespondencji związanej z obsługą Kanclerza,
 • prowadzenie terminarza spraw, zebrań i spotkań Kanclerza,
 • współpraca przy przygotowywaniu uroczystości i innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Uczelni.

Dział Kwestury:

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm,
tel. 82 565 60 33

Kwestor:

 • mgr. Dorota Morawska

Pracownicy:

 • mgr Aneta Dmuch
 • mgr Agata Kostowska
 • mgr Karolina Kupracz
 • mgr Aneta Terczyńska-Prończuk
 • mgr Edyta Usydus
 • Beata Fajman

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30
Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Uczelni i jest zastępcą Kanclerza.
Kwestor kieruje Działem Kwestury.

Do zakresu zadań Działu Kwestury należy:

 • prowadzenie rachunkowości Uczelni w zakresie: obiegu, kontroli, archiwizowania dokumentów finansowych, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, terminowego ściągania należności, prawidłowego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych, rozliczania majątku Uczelni itp.
 • opracowywanie projektów i planów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie rocznych i okresowych analiz ekonomicznych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentacji finansowo-księgowej oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie