Józef Zając - Senator RP VIII i IX kadencji, Rektor PWSZ w Chełmie w latach 2001-2016, dr hab., prof. PWSZ w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. Od 2016 roku Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie. W latach 1973-1996 pracownik IM PAN, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę zespoloną i ekonomię matematyczną.

Organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Przewodniczący komitetu organizacyjnego Conference on Analytic Functions and Related Topics. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 110 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego.

Uczestnik współpracy z ośrodkami naukowymi w Finlandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Ukrainie i USA. Wykładowca na University of Joensuu, CUNY, Columbia University, Metropolitan University i Politechnico Nationale w Meksyku, etc. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.

Pomysłodawca i twórca pierwszego na Chełmszczyźnie lotniska szkoleniowego, które status prawny uzyskano w 2008 r., zaś w 2013 r. otrzymało zezwolenie do funkcjonowania jako lotnisko użytku wewnętrznego. Jest twórcą kształcenia lotniczego w PWSZ w Chełmie.

Za swoją działalność społeczno-organizatorską uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany odznaką pamiątkową „Krzyż Obrońców Wołynia 1939-1944”. W kwietniu 2014 roku Rada Uczonych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku nadała mu godność Doctora Honoris Causa tego uniwersytetu. W październiku 2015 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.

Wykładowca przedmiotów matematycznych i ekonomicznych, które prowadzi zarówno w języku polskim jak i angielskim. Promotor dwóch doktoratów z matematyki, które odbyły się w Instytucie Matematyki PAN i na Uniwersytecie Łódzkim, oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii, przeprowadzonych na KUL.

Inicjator powstania PWSZ w Chełmie (2001) i organizator studiów matematyczno-informatycznych na KUL (1996).

Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Akademii Polonijnej (1998-2001), kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii w Instytucie Ekonomii KUL (od 1997), Rektor PWSZ w Chełmie (2001-2016) oraz Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie (od 2016).

Członek Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca. Działacz na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca. Członek Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz członek Połączonej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Europejskiego Centrum Kształcenia Ochotniczych Hufców Pracy.

Hobby - pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy. Myśliwy - członek Koła Łowieckiego „Dubelt” w Chełmie oraz Koła Łowieckiego „Zaborze” w Annopolu.

Publikacje:  

Życiorys: