Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020, przyjmowane będą w terminie 01.10.2019 r. – 15.10.2019 r. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom.

UWAGA! 

 • Zmianie ulega sposób dokumentowania dochodów:

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 528, 00 zł ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.*

*Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 88. ust. 4 i 5

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy
   do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 

 • Doprecyzowano okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej, który od roku akademickiego 2019/2020 będzie wynosił 6 lat **. Oznacza to że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia nie może przekroczyć 6 lat, niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów jak również uczelni, na której są odbywane. Termin ten biegnie również podczas urlopów i w przypadku ponownego podjęcia studiów.

 

** Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 93.

  1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
  1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
     i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  1. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane
   za granicą.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem serwisu "Wirtualna Uczelnia" - od 1 października 2019r.

https://wu.pwsz.chelm.pl

Instrukcja do logowania się do systemu Wirtualna Uczelnia:

 Składanie wniosków o:

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium Rektora,
 • Zapomoga

Etap I  - elektroniczna rejestracja: Wnioski o  stypendia  należy rejestrować  elektronicznie w Wirtualnej Uczelni
Etap II -  złożenie wniosków wraz z załącznikami do weryfikacji w Dziale Pomocy Materialnej Studentom powinno nastąpić w terminie - do 7 dni od daty rejestracji w Wirtualnej Uczelni

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do weryfikacji w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie w terminie do 7 dni od daty rejestracji w Wirtualnej Uczelni. Jeśli wniosek wraz z załącznikami nie zostanie złożony w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie – nie będzie rozpatrzony!

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie