Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Studenci IV roku kierunków:

Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn !!!

 

Zgodnie z § 51 Regulaminu studiów złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego lub odpowiednio innych zajęć, w ramach których przygotowana jest praca dyplomowa Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta na 14 dni przed obroną pracy następujące dokumenty:

 1. egzemplarz pracy dyplomowej zawierający CD z elektroniczną formą pracy oraz prezentacją multimedialną wystąpienia studenta na obronie. CD powinno być opatrzone etykietą zawierającą dane: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy;
  • strona tytułowa pracy według obowiązującego wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu,
  • na pierwszej stronie powinien znaleźć się odręczny podpis promotora zatwierdzający pracę do obrony,
  • podpisane przez dyplomanta oświadczenie o autorstwie pracy, wklejone do pracy zaraz po stronie tytułowej (druk do pobrania ze strony internetowej Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa;
  • wysłanie pracy dyplomowej do systemu Wirtualna Uczelnia
 2. dwa egzemplarze pracy student przekazuje swojemu promotorowi;
 3. indeks z kartą zaliczeniowo-egzaminacyjną ostatniego semestru z kompletem wpisów;
 4. karta obiegowa zatwierdzona przez: bibliotekę, dział praktyk, dział pomocy materialnej, kwesturę;
 5. dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów /60 zł (wpłata na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni) za wydanie odpisu w języku obcym opłata wynosi 40 zł;
 6. 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o formacie 4,5cm x 6,5 cm (dodatkowo 1 fotografia dla osób ubiegających się o odpis dyplomu w języku obcym,
 7. wszystkie dokumenty powinny być złożone w wiązanej tekturowej teczce, nie podpisanej,
 8. o terminie i godzinie obrony pracy dyplomowej student dowiaduje się z Działu Obsługi Studenta po jego ustaleniu z Dyrektorem Instytutu;
 9. odnośnie szczegółów dotyczących egzaminu dyplomowego prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 9 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (dostępny na stronie internetowej Uczelni).
UWAGA !!!
DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!