Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Bezpieczeństwo wewnętrzne Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Przedmiotem badań Katedry Nauk o Bezpieczeństwie są międzynarodowe i krajowe instytucje bezpieczeństwa, procesy wpływające na tworzenie bezpiecznego życia i rozwoju oraz działania organów odpowiedzialnych za kierowanie bezpieczeństwem państwa na wszystkich jego poziomach i we wszystkich stanach jego funkcjonowania. Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni profesorowie i doktorzy z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz wysokiej klasy praktycy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, która jest wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne zajmuje się formułowaniem odpowiedzi na pytania: jak diagnozować, przeciwdziałać i radzić sobie ze skutkami współczesnych zagrożeń oraz poszukuje związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami kształtującymi procesy integracyjne w państwie i uwarunkowaniami środowiska bezpieczeństwa. Ponadto analizuje współczesne stosunki międzynarodowe i ich wpływ na bezpieczeństwo oraz bada uwarunkowania kulturowe, polityczne, ekonomiczne, społeczne i historyczne wpływające na kształtowanie bezpieczeństwa państwa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są z myślą o kształceniu przyszłych kadr na potrzeby instytucji państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa. Treści programowe realizowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej – Korpus Służby Cywilnej), wojskowej, podmiotach gospodarczych, a przede wszystkim Policji, ABW, CBA, SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, a także są przydatne dla pracowników firm ochroniarskich lub menedżera ds. bezpieczeństwa w jednostkach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Jego celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych. Studenci zdobędą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagadnień społecznych i prawnych, stanowiących podbudowę do rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego i do umiejętnego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń, a także w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.). Studia na kierunku są niezbędne do zdobycia umiejętności umożliwiających profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli (sporty obronne, strzelectwo). W trzyletnim cyklu kształcenia studenci mogą wybrać jedną z dwóch atrakcyjnych specjalności: Zarządzanie kryzysowe oraz Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Uczelnia Decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o profilu praktycznym, o specjalnościach obrona terytorialna i bezpieczeństwo publiczne.

Wiedza i umiejętności

  • Wiedza z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych
  • Umiejętność oceny ryzyka i zachowywania się w warunkach realnych zagrożeń
  • Umiejętności zarządzania bezpieczeństwem jednostek i podmiotów gospodarczych
  • Wiedza z zakresu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

Możliwości zatrudnienia

  • Służby działające na rzecz bezpieczeństwa państwa, w tym Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego
  • Firmy ochroniarskie
  • Firmy zatrudniające menedżerów ds. bezpieczeństwa w jednostkach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa
  • Służby w strukturach Obrony Cywilnej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie kryzysowe

czytaj dalej

Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

czytaj dalej