Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Animacja społeczno – kulturowa z pedagogiką mediów Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Czego się nauczysz?

Na specjalności Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów uzyskasz ogólną wiedzę o zjawiskach współczesnej kultury (m.in. artystycznej, popkultury, wizualnej, cyberkultury), nowych mediach oraz procesie animacji kultury. Poznasz innowacyjne metody i aktywizujące formy pracy  z ludźmi w różnym wieku (od dzieci do osób starszych) w zróżnicowanych środowiskach społecznych i kulturowych. Nauczysz się stosować w praktyce metodykę animacji kultury w oparciu o pogłębioną diagnozę deficytów (wybranych grup i  społeczności), potrzeb i oczekiwań społecznych (możliwych do zrealizowania przy pomocy kulturowych narzędzi i środków). Zrozumiesz istotną w animacji kulturalnej różnicę pomiędzy edukacją kultury i jej rozpowszechnianiem, a ideą wyzwalania i aktywizowania kulturowych zasobów lokalnej społeczności, aby te twórcze działania ukierunkować na pozytywną i oczekiwaną zmianę w danej grupie społecznej i zbiorowości.

 Gdzie będziesz mógł podjąć pracę?

Jako absolwent specjalności Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów uzyskasz przygotowanie do twórczej i aktywnej pracy w charakterze pedagoga animacji kulturalnej (edukatora, instruktora i organizatora społecznej aktywności kulturalnej, również tej w obszarze nowych mediów).  Będziesz mógł podjąć pracę w placówkach dydaktycznych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych i agencjach public relations, redakcjach. Możesz też pełnić rolę menedżera kultury w obszarze: zarządzania w kulturze, pozyskiwania funduszy, kontaktach z mediami, prowadzeniu działalności reklamowej i marketingowej oraz współpracy w tym zakresie z innymi ośrodkami kultury i instytucjami oświatowymi. Uzyskane przygotowanie zawodowe pozwoli Ci też na pracę jako animator czasu wolnego w różnego typu środkach, m.in: państwowych i samorządowych placówkach kultury (np. młodzieżowych domach lub centrach kultury), ośrodkach sanatoryjnych i wypoczynkowych, agencjach turystycznych i rekreacyjnych.

A dodatkowo…

Podczas zajęć praktycznych nie tylko rozwiniesz umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu, ale również wykształcisz kluczowe kompetencje transferowalne, jak: twórcze podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywność, kreatywne i krytyczne myślenie, empatię, umiejętność zarządzania informacją w obszarze współczesnych mediów. Poznasz też nowe możliwości zawodowe jako twórca cyberkultury, vloger czy influencer w obszarze kultury.