Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Czego się nauczysz?

Na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią zdobędziesz wiedzę na temat edukacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Nauczysz się funkcjonować w strukturach społecznych oraz instytucjach życia społecznego związanych z resocjalizacją i readaptacją, poznasz podstawy prawne tych instytucji. Zostaniesz przygotowany do pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną i zdobędziesz przygotowanie metodyczne w obszarze różnorodnych uwarunkowań procesów uczenia się i nauczania (źródła, następstwa i konsekwencje wyboru). Nauczysz się rozróżniać najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy resocjalizacyjne z pełnym zrozumieniem ich uwarunkowań. Zostaniesz wyposażony w warsztat metodyczny niezbędny do zadań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych (ich cele, procedury i strategie w odniesieniu do celów resocjalizacji).

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę?

Jako absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią zostaniesz przygotowywany do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych (w niektórych przypadkach niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia). Po dodatkowym resortowym przeszkoleniu będziesz mógł podjąć pracę w charakterze kuratora sądowego, a także pracownika w ośrodkach penitencjarnych czy policji. Uzyskasz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii, co daje ci możliwość zatrudnienia, m.in. w szkołach, świetlicach, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych.

A dodatkowo…

Podczas zajęć praktycznych zostaniesz wyposażony w umiejętności niezbędne w rzetelnym wykonywaniu przyszłych obowiązków zawodowych. Zyskasz możliwość kształtowania swoich kompetencji twardych (umiejętność korzystania z konkretnych metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej), jak i miękkich (aktywne słuchanie, komunikatywność, asertywność).