Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika szkolna z elementami arteterapii Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Czego się nauczysz?

Na specjalności Pedagogika szkolna z elementami arteterapii uzyskasz kompetencje w obszarze realizacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (planistyczne, organizacyjne, diagnostyczne, metodyczne do organizowania różnych form aktywności uczniów). Poznasz metody i formy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także sposoby organizowania procesu kształcenia w placówce szkolnej z uwzględnieniem najnowszych odkryć teorii pedagogicznych i psychologicznych (jak pracę metodą projektów edukacyjnych, tutoring i mentoring edukacyjny, innowacyjne zastosowanie nowych mediów, wdrażanie programów doskonalących realizację podstawowych funkcji szkoły). Zostaniesz przygotowany (również w ramach praktyk) do prowadzenia szkolnych zajęć arteterapeutycznych (terapii przez sztukę) z wykorzystaniem metodyki biblioterapii, filmo- i teatroterapii, dramy z elementami plastyko- i muzykoterapii.

 Gdzie będziesz mógł podjąć pracę?

Jako absolwent specjalności Pedagogika szkolna z elementami arteterapii zostaniesz przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciela przedmiotowego (po ukończeniu dodatkowych studiów I lub II stopnia lub studiów podyplomowych w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu). Możesz pracować też w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 A dodatkowo…

Podczas zajęć praktycznych rozwiniesz – obok kompetencji ogólnych (zgodnych z treściami przedmiotowymi realizowanymi podczas zajęć) – także  inne kluczowe umiejętności transferowalne, jak twórcze i krytyczne myślenie, zarządzanie emocjami i inicjatywność, kreatywność i twórczość w pracy dydaktyczno-terapeutycznej nauczyciela.