Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika – bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z wybranych dyscyplin w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, istotną dla zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania porządku publicznego, zarządzania bezpieczeństwem, realizatorów i uczestników działań podejmowanych w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Rozumie zasady organizacji i realizacji zadań przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach kryzysowych. Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia, oceniać zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz zachowania ludzkie w kontekście zagrożeń. Analizuje zjawiska społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i gospodarcze wywołujące zagrożenia, rozszerzając analizę o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk, zdolność do dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania w obszarze bezpieczeństwa i interwencji kryzysowej.

Osoba która ukończy specjalność Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe będzie legitymować się dyplomem magistra oraz dysponować rozległą wiedzę z obszaru bezpieczeństwa współczesnego świata i jego zagrożeń, interwencji w sytuacjach kryzysowych. Uzyska szerokie możliwości jej wykorzystania na rynku pracy – lokalnym, ogólnopolskim i globalnym. Interdyscyplinarna wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje personalne, społeczne umożliwią absolwentowi podjęcie zadań zawodowych w strukturach administracji publicznej, w organizacjach ds. bezpieczeństwa (podmiotów gospodarczych, obywateli), w zespołach reagowania kryzysowego, służbach państwowych, mundurowych, w firmach zapewniających ochronę osób i mienia. Ponadto, po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich, może podjąć pracę w szkole, prowadząc zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.