Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną posiada ugruntowaną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną oraz umiejętności metodyczne w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej oraz profilaktycznej, osadzone w szerokim kontekście społeczno-kulturowym, co umożliwia mu skuteczną pracę zawodową i daje świadomość potrzeby ciągłego aktualizowania swojej wiedzy oraz dbanie o systematyczne podnoszenie swoich kompetencji. Jest przygotowany do diagnozowania, analizowania i projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych w kontekście wybranych ujęć teoretycznych, samodzielnego prowadzenia badań empirycznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie. W swoich działaniach kieruje się profesjonalizmem, etyką zawodową oraz postawą twórczą i innowacyjną. Zna teorię i praktykę pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym doświadczenia innych krajów oraz rozumie założenia projektowania działań w zakresie profilaktyki społecznej. Ma poszerzone umiejętności z zakresu metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, realizowanej w różnych środowiskach wychowawczych, z uwzględnieniem projektowania innowacyjnych działań autorskich. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkach wsparcia rodziny i innych placówkach, które w swoich strukturach zatrudniają wychowawców i pedagogów.