Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku:

Pedagogika – II stopień

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Resocjalizacja
 • Pedagogika – bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

 1. Dydaktyka ogólna,
 2. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,
 3. Historia myśli pedagogicznej,
 4. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Pielęgniarstwo – II stopień

 1. Na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej średniej ocen z całego toku studiów, komisja rekrutacyjna może zastosować kryterium dodatkowe, którym jest wynik ukończenia studiów.
 3. O przyjęciu kandydata na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 3 i 4, w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Uczelni.