Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Dom studencki

Kontakt:

22-100 Chełm
ul. Nowy Świat 3
kom. +48 665 070 035
tel. +48 82 562 06 11
akademik@pwszchelm.edu.pl

Akademik PWSZ

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji studentów są 1, 2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”.

Zasady przyznawania miejsc

Ogólne

Ogólne zasady przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej określa Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Kryteria

Miejsce w Domu Studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Komisja zgodnie z podziałem miejsc. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w Domu Studenckim, Komisja uwzględnia poniższe kryteria:

  • odległość od miejsca zamieszkania studenta do PWSZ w Chełmie,
  • dochód miesięczny netto przypadający na jednego członka rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
  • szczególną sytuację studenta (niepełnosprawność studenta),

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim:

  • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim,
  • dokumenty wymagane do wyliczenia dochodu,
  • dokumenty potwierdzające szczególną sytuację studenta (np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualna dokumentacja potwierdzająca zły stan zdrowia).

Dochód

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta jest:

  • oświadczenie o źródłach dochodu studenta oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca do Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie w roku akademickim,
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych przez rodziców studenta (dla każdego rodzica oddzielnie) oraz studenta (także jeśli nie pracował) i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (2020). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek odliczonych na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku.
  • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2020 rok). Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu oraz wysokości.

Terminy składania dokumentów

  • kandydaci na pierwszy rok studiów I i II stopnia – do dnia 31.08.2021 r.,
  • studenci wyższych lat I i II stopnia – do 31.07.2021 r.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Dziale Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 22-100 Chełm ul. Pocztowa 54 , pok. 202 lub w formie elektronicznej na adres: akademik@pwszchelm.edu.pl

Informacje

Informacje o przyznaniu miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 będą podane do wiadomości:

  • drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej,
  • w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie,
  • u Kierownika Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie.

Opłaty

Ustala się opłaty za miejsce w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w następujących wysokościach:

  • w pokoju 1 osobowym: 700,00 zł za miesiąc od osoby;
  • w pokoju 2 osobowym: 500,00 zł za miesiąc od osoby;
  • w pokoju 3 osobowym: 400,00 zł za miesiąc od osoby.

Oprócz opłaty mieszkaniec będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 600,00 zł. Kaucję należy uiścić przed zakwaterowaniem mieszkańca na czas jego pobytu w Domu Studenckim dokonując wpłaty na konto: 12 1240 5497 1111 0010 8421 1786 tytułem „Kaucja – Imię i nazwisko studenta„. W przypadku zakończenia pobytu, warunkiem zwrotu kaucji jest uprzednie podpisanie karty obiegowej.

* Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej są przypadające na członka rodziny łączne dochody (przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne), pochodzące ze wszystkich źródeł, uzyskane przez studenta i członków jego rodziny za ubiegły rok podatkowy, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także dochody z gospodarstwa rolnego. Dochody ustala się na podstawie zeznania o wysokości osiąganego dochodu za poprzedni rok podatkowy (np. w PIT 37 poz. 71 i 104 pomniejszone o składki z poz. 106 i 107). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego, dochody ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie ustawy o podatku rolnym.